Sudska praksaUvećanje plate za prekovremeni rad, rad u vrijeme neradnih dana i dana državnih praznika

Uvećanje  plate  za  prekovremeni  rad,  rad  u  vrijeme neradnih dana i dana državnih praznika

Član 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18);

 

Zaposleniku pripada naknada osnovne plate srazmjerno vremenu trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, uvećana za propisani postotak u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pa i kada je zaposleniku za vrijeme trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, poslodavac isplaćivao dnevnice za službeno putovanje.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, propisano je, da u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog ili rada u dane državnih praznika, zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, ima pravo na naknadu osnovne plate srazmjerno vremenu trajanja toga rada, uvećanom za postotak kako slijedi: a) prekovremeni rad 25%; b) rad u neradne dane 25%; c) noćni rad 30% i d) rad nedjeljom i rad u dane državnih praznika 35%.

 

Odredbom člana 6. Ugovora o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je zaključen između tužitelja i tužene, ugovoreno je da će tužitelj poslove svog radnog mjesta obavljati u punom radnom vremenu, u trajanju 40 (četrdeset) sati sedmično, raspoređenih u pet (5) radnih dana sedmično, osam (8) sati dnevno.

 

Iz nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, te priloženih isprava, proizlazi, da je radno vrijeme tužitelja, kao zaposlenika tužene, regulisano Ugovorom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i da je raspoređeno u pet radnih dana sedmično. Iz službenih evidencija (šiht listi), kao i platnih listi tužitelja, proizlazi da je tužitelj u spornom razdoblju od 01.03.2015. godine do 28.02.2018. godine, imao evidentiran rad subotom ……

 

Nadalje je utvrđeno, da je tužitelj imao evidentiran i rad nedjeljom tokom rada, koje tužena nije obračunala niti isplatila ………..

 

 

Tužitelju za sporo razdoblje nije obračunat i isplaćen rad u dane državnih praznika…

 

S obzirom na ovako utvrđeno činjenično stanje, koje nije dovedeno u sumnju ni žalbenim navodima tužene, tužitelju, i po shvatanju drugostepenog suda, pripada naknada osnovne plate, srazmjerno vremenu trajanja prekovremenog rada, rada u vrijeme neradnih dana i državnih praznika, uvećanom za propisani postotak, u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, sve u iznosima kako je to vještak obračunao, a na koji obračun stranke nisu imale primjedbi.

 

Neosnovano tužena u žalbi ističe da tužitelju ne pripada navedena naknada iz razloga što mu je tužena za vrijeme prekovremenog rada, rada u neradne dane i državne praznika, isplaćivala dnevnice za službeno putovanje.

 

Naime, dnevnice za službeno putovanje se isplaćuju zaposlenom kao naknada za povećane troškove koje zaposleni ima tokom službenog putovanja (troškovi ishrane i smještaja), pa njihova isplata ne isključuje pravo tužitelja na naknadu uvećane osnovne plate, za rad u neradne dane i dane državnih praznika.

 

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 028038 19 Gž od 16.09.2019. godine)

 

https://www.bih-pravo.org/

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021