Zakoni Republike SrpskeUREDBA O POSTUPKU UTVRĐIVANjA RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM REPUBLIKE SRPSKE

UREDBA O POSTUPKU UTVRĐIVANjA RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM REPUBLIKE SRPSKE

(“Sl. glasnik RS”, br. 34/2004 i 41/2007)

Члан 1

Овом уредбом уређује се поступак за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, степен увећања стажа осигурања на тим радним мјестима, начин установљавања евиденција о радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и поступак ревизије радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

I – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА

Члан 2

Захтјев за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем подносе послодавац, инспектор рада, синдикат или заинтересовани радник.

Захтјев из става 1. овог члана подноси се Министарству рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство).

Члан 3

Подносилац захтјева из члана 2. ове уредбе дужан је уз захтјев приложити доказе да су се стекли услови из члана 36. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (у даљем тексту: Закон) за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, са мишљењем одговарајућих научних или стручних организација.

Докази из става 1. овог члана треба да садрже нарочито сљедеће:

1. Назив радног мјеста и опис послова на радном мјесту на које се захтјев односи и опис дијела технолошког процеса у коме се обављају послови радног мјеста на које се захтјев односи.

2. Штетни утицаји рада, напори и штетност рада; врсте напора: физички, динамички, статички, напори вида и психофизиолошки напор са навођењем здравственог оштећења које изазивају ти напори; врсте штетности: хемијске, физичке измјерене концентрацијама штетности, о трајању изложености радника висини концентрације штетности у току пуног радног времена, уз навођење оштећења.

3. Мјере заштите, опште и посебне мјере заштите прописане за радна мјеста обухваћена захтјевом, мјере заштите примијењене на радним мјестима обухваћеним захтјевом, као и друге мјере предузете ради отклањања, односно ублажавања штетних утицаја рада.

4. Да на односним радним мјестима постоје штетни утицаји одређеног интензитета и поред примјене свих мјера заштите из тачке 3. овог члана.

5. Посљедице штетних утицаја, врсте оштећења здравља због штетних утицаја који настају у вези са обављањем послова радног мјеста и посљедице на радну способност које изазивају та оштећења здравља.

6. Физиолошке функције организма које опадају након одређених година живота и онемогућавају даље успјешно обављање исте професионалне дјелатности, образложење везе и утицаја природе и тежине посла одређеног занимања са опадањем физиолошких функција организма и одређивање година живота са којима се не може даље успјешно обављати иста професионална дјелатност.

7. Податке са доказима из става 2. т. 1. до 6. овог члана, који се прикупљају методом репрезентативног узорка тако да се може дати ваљана оцјена о основаности захтјева. Уз доказе из става 2. т. 1. до 6. овог члана, подносилац захтјева прилаже акте надлежног инспекцијског органа о извршеном увиђају (уколико сам инспектор није подносилац захтјева) код послодавца за радна мјеста на која се захтјев односи, о стању заштите на раду у посљедњих пет година, рачунајући од године у којој је захтјев поднесен.

Члан 4

Подносилац захтјева из члана 2. ове уредбе може захтијевати да се одређена радна мјеста наведена у захтјеву оцијене да су иста са радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем на основу акта Министарства.

Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се документација на основу које се може утврдити да су радна мјеста из захтјева иста са радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (у погледу назива и описа радног мјеста, процеса рада, услова рада и сл.).

Члан 5

Стаж осигурања са увећаним трајањем, утврђен по одредбама члана 4. ове уредбе, рачунаће се од првог наредног мјесеца по доношењу закључка о утврђивању истих радних мјеста, а уназад под условом да послодавац са Фондом пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) закључи уговор о накнади која представља неуплаћене доприносе за стаж осигурања са увећаним трајањем за протекли период.

О утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у смислу члана 3. ове уредбе, Министарство доноси одлуку, а у смислу члана 4. ове уредбе, доноси закључак.

Члан 6

У поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна у увећаном трајању Министарство образује Комисију за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (у даљем тексту: Комисија), састављену од стручних и научних радника.

Комисија из става 1. овог члана образује се на период од пет година, а састоји се од три члана, од којих су два стална (представник Министарства и Фонда ПИО) и један промјењиви (представник научне или стручне организације).

Предсједник Комисије је представник Министарства.

Рјешењем о образовању Комисије одређује се начин рада Комисије.

https://advokat-prnjavorac.com/

Члан 7

Комисија из члана 6. ове уредбе разматра:

– приспјеле захтјеве и приједлоге за утврђивање нових радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,

– стручну оцјену и мишљења о захтјевима и приједлозима које дају одређене организације,

– утврђује приједлог одлуке за утврђивање нових радних мјеста на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем.

Приједлог одлуке садржи:

– назив радног мјеста на којем се стаж рачуна са увећаним трајањем, степен увећања стажа и вријеме од када је утврђено,

– назив радног мјеста за које се радно вријеме према закону, односно колективном уговору сматра као пуно радно вријеме.

Члан 8

Поступак за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем окончаће се најкасније у року од 90 дана од дана подношења захтјева.

Уколико Министарство оцијени да подносилац захтјева треба да допуни доказе из члана 3. став 2. т. 1. до 6, рок из претходног става тече од дана достављања тих доказа.

Члан 9

Одлука и закључак из члана 5. става 2. ове уредбе објављују се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

II – СТЕПЕН УВЕЋАЊА СТАЖА ОСИГУРАЊА И ОБИМ ОДГОВАРАЈУЋЕГ СНИЖАВАЊА СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ

Члан 10

Степен увећања стажа осигурања, у смислу члана 35. Закона зависи од тежине и штетности рада, односно природе посла, тако да се сваких 12 мјесеци ефективно проведених на раду, на одређеном радном мјесту, може рачунати 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5 и 15 мјесеци стажа осигурања.

Члан 11

Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем рачуна се од дана када су за поједина радна мјеста испуњени прописани услови за признавање стажа осигурања са увећаним трајањем, а најраније од 16. маја 1945. године, а обавеза уплаћивања доприноса тече од 1. јануара 1968. године.

Члан 12

Вријеме проведено на радном мјесту које је признато у стаж осигурања са увећаним трајањем одлуком прије ступања на снагу Закона рачуна се у стаж осигурања са увећаним трајањем и прије ступања на снагу те одлуке, ако предузеће и друго правно лице, односно послодавац или њихов правни сљедбеник закључи са Фондом уговор о уплати накнаде за стаж осигурања са увећаним трајањем.

Чињеница да је осигураник обављао послове радног мјеста из одлуке утврдиће се на начин и по поступку прописаном овом уредбом, уколико посебном одлуком није другачије одређено.

Члан 13

Основица за обрачун накнаде из члана 12. ове уредбе је годишњи износ плате по једном раднику на радном мјесту на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, за годину за коју се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, усклађен на ниво плата у години која претходи години у којој је закључен уговор о накнади.

Накнада из става 1. овог члана утврђује се тако што се основица за обрачун накнаде множи са процентном стопом доприноса, увећаном за проценат увећања стажа.

III – РЕВИЗИЈА ДАЉЕГ ПОСТОЈАЊА УСЛОВА ЗА РАЧУНАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

Члан 14

Ревизију даљег постојања услова за рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем, у смислу члана 39. Закона, врши Министарство, на начин и по поступку прописаним овом уредбом.

Члан 15

Обавезна ревизија постојања услова за рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем врши се и у случају кад послодавац усљед организационих промјена напусти основну грану дјелатности, у оквиру које је стаж осигурања на одређеним радним мјестима утврђен са увећаним трајањем, а при том није дошло до промјене у условима рада. Захтјев за ову ревизију послодавац је дужан поднијети у року од 30 дана од дана насталих промјена.

Члан 16

Зависно од резултата ревизије, у смислу члана 14. ове уредбе, Министарство ће одлучити да се:

– провјеравано радно мјесто верификује као радно мјесто на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,

– на провјераваном радном мјесту на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем смањи или повећа степен увећања стажа осигурања;

– на провјераваном радном мјесту укине рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем.

IV – УТВРЂИВАЊЕ ПОДАТАКА О РАДНИМ МЈЕСТИМА НА КОЈИМА СЕ СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ И ЗАПОСЛЕНИМ НА ТИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА

Члан 17

Послодавац код кога су утврђена радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем успоставља евиденцију о тим радним мјестима и запосленим на тим радним мјестима, која садржи нарочито:

– радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,

– радно вријеме које се према општем акту послодавца, у складу са Законом, сматра пуним радним временом на радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,

– број радника који редовно раде и који су раније радили на радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (поименични списак радника), вријеме проведено на раду, узимајући као основ бројно стање према распореду радника на дан 31. децембра протекле године,

– календарску годину, дан, мјесец и годину од када се без прекида или са прекидима обављају послови радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Чињенице из става 1. овог члана утврђују послодавац и представник Фонда.

О утврђеним чињеницама саставља се записник. Уз записник се прилаже поименични списак радника који према распореду важећем за текући мјесец раде на радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Записник из става 3. овог члана доставља се послодавцу на кога се односи.

Члан 18

Послодавац уноси све промјене које настају у погледу чињеница унијетих у евиденцију из члана 16. ове уредбе, а најкасније до 30. априла сваке године, уз доказе о насталим промјенама у претходној години, те исте доставља Фонду.

Члан 19

Утврђивање чињеница, у смислу члана 16. ове уредбе, обавиће се и за радна мјеста која су код послодавца и прије постојала, а у вријеме утврђивања чињеничног стања више не постоје, те за раднике који су на тим радним мјестима радили, ако је то на основу расположиве документације могуће. Исте чињенице утврдиће се и за радна мјеста и раднике на оним радним мјестима код послодавца која су престала да постоје, ако је то могуће на основу расположиве документације.

Члан 20

Ради осигурања потребних података за матичну евиденцију, Фонд је дужан утврдити код којих послодаваца радник ради са пуним радним временом, односно са радним временом које се у складу са законом сматра пуним радним временом и за те раднике, у њихов лични картон, унијети податке о стажу осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21

Радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, која су утврђена до 31. марта 1992. године, подлијежу ревизији, закључно са 29. септембром 2005. године.

Послодавац је дужан да, у складу са овом уредбом, поднесе захтјев Министарству за ревизију радних мјеста из става 1. овог члана.

Члан 22

Захтјеви за утврђивање радних мјеста на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем, који су поднијети до дана ступања на снагу ове уредбе рјешаваће се у складу са Уредбом.

Члан 23

Код послодаваца који до рока из члана 21. став 1. ове уредбе не поднесу захтјеве за ревизију радних мјеста на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем престаје рачунање стажа са увећаним трајањем, почевши од 30. септембра 2005. године.

Члан 24

Послодавци који су поднијели захтјеве за ревизију које орган за ревизију није ријешио у року из члана 21. ове уредбе, могу са Фондом закључити уговор о начину плаћања доприноса за стаж са увећаним трајањем, почевши од 30. септембра 2005. године до доношења одлуке о ревизији.

Код послодаваца који не закључе уговор из става 1. овог члана престаје рачунање стажа са увећаним трајањем са 29. септембром 2005. године.

Члан 25

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021