Zakoni Republike SrpskeUREDBA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENjU U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU REPUBLIKA SRPSKA

UREDBA O MEDICINSKOM VJEŠTAČENjU U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

(“Sl. glasnik RS”, br. 2/2013)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se medicinsko vještačenje i postupak medicinskog vještačenja u penzijskom i invalidskom osiguranju i druga pitanja bitna za medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2

(1) Pod medicinskim vještačenjem u penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: vještačenje) podrazumijeva se ocjenjivanje radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje invalidnosti osiguranika i nesposobnosti člana porodice u smislu Zakona, kao uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i sve druge vrste ocjena koje organ vještačenja utvrđuje u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

(2) O utvrđenoj radnoj sposobnosti, odnosno invalidnosti, kao i za sve druge vrste vještačenja organ vještačenja daje nalaz, ocjenu i mišljenje.

Član 3

(1) Vještačenje se vrši u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

(2) Prilikom vještačenja, organ vještačenja je obavezan da obezbijedi poštovanje ličnosti, dostojanstva i čuvanje tajnosti podataka lica za koje se vještačenje vrši.

(3) Vještačenju ne mogu prisustvovati treća lica, osim lica na stručnom obrazovanju u oblasti zdravstvene djelatnosti.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako to zahtijeva zdravstveno stanje lica za koje se vještačenje vrši, vještačenju može prisustvovati pratilac tog lica.

II – ORGANI VJEŠTAČENjA

Član 4

(1) Organi vještačenja su stručni organi Fonda koji vrše vještačenje po zahtjevima organa Fonda za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: organi rješavanja) u prvom i drugom stepenu.

(2) Organi vještačenja su:

a) organ vještačenja u prvom stepenu,

b) organ vještačenja u drugom stepenu i

v) organ za reviziju.

(3) Organi vještačenja se organizuju u Fondu i dio su jedinstvene stručne službe Fonda.

(4) Organizacija i način rada, kao i broj izvršilaca u organima vještačenja uređuje se Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda.

Član 5

Vještaci u organima vještačenja u prvom i drugom stepenu i vještaci u organu za reviziju su doktori medicine specijalisti – medicine rada, porodične medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, hirurgije, fizikalne medicine i rehabilitacije i drugih specijalnosti kliničke medicine, sa najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti i sa licencom Komore doktora medicine Republike Srpske.

Član 6

(1) Vještaci su radnici Fonda, koje u radni odnos prima direktor Fonda nakon sprovedenog postupka javne konkurencije i pribavljene saglasnosti ministra nadležnog za zdravstvenu zaštitu.

(2) Direktor Fonda formira komisiju u čijem su sastavu vještaci organa vještačenja, koja ima zadatak da, nakon što sprovede postupak javne konkurencije, predloži kandidate za prijem u radni odnos.

(3) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji obavezni su da se prije početka samostalnog rada u Fondu, pod kontrolom rukovodioca organa vještačenja, upoznaju s propisima, mjerilima i kriterijumima medicinske struke u postupku vještačenja, te načinom odvijanja postupka i rada na poslovima vještačenja.

(4) Organ vještačenja je samostalan u vršenju vještačenja u okviru ovlašćenja, prava i dužnosti utvrđenih ovom uredbom.

(5) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji su obavezni da prate savremena medicinska dostignuća i da se kontinuirano stručno osposobljavaju prema planu i programu rukovodioca organa vještačenja, kao i da aktivno sarađuju, informativno i edukativno, sa zdravstvenim ustanovama koje učestvuju u postupku vještačenja.

(6) Vještaci u prvom i drugom stepenu i vještaci u reviziji ne mogu da rade u zdravstvenoj djelatnosti na poslovima dijagnostike i davanja nalaza koji mogu služiti za vještačenje.

III – POSTUPAK VJEŠTAČENjA

1. Pokretanje postupka

Član 7

(1) Organ rješavanja u prvom stepenu podnosi organu vještačenja u prvom stepenu zahtjev o predmetu vještačenja za lice koje je podnijelo zahtjev za ostvarivanje prava (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

(2) Podnosilac zahtjeva je i poslodavac koji podnosi zahtjev za ocjenjivanje radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje invalidnosti za zaposlenog radnika.

(3) Poslodavac može da podnese zahtjev za vještačenje iz stava 2. ovog člana samo ako je izvještajem ovlašćene zdravstvene ustanove medicine rada, nakon neposrednog pregleda radnika, utvrđeno da postoje patološka stanja ili oštećenja zdravlja koja predstavljaju kontraindikaciju za rad.

(4) Kada se vještačenje vrši po zahtjevu poslodavca, nakon prijema nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, prvostepeni organ rješavanja obavještava poslodavca i radnika o rezultatima ocjenjivanja radne sposobnosti radnika i ako invalidnost postoji, o datumu nastanka i uzroku invalidnosti kao i o pravima po osnovu invalidnosti u skladu sa Zakonom.

(5) U zahtjevu za vještačenje organ rješavanja u prvom stepenu precizno navodi šta zahtijeva od organa vještačenja.

Član 8

(1) Uz zahtjev za vještačenje radne sposobnosti organ rješavanja u prvom stepenu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev za ostvarivanje prava,

b) Obrazac P-1 – Pregled podataka o podnosiocu zahtjeva neophodnih za vještačenje (u daljem tekstu: Obrazac P-1),

v) Obrazac P-2 – Izvještaj doktora porodične medicine o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva (u daljem tekstu: Obrazac P-2) sa kompletnom medicinskom dokumentacijom u skladu sa članom 35. ove uredbe,

g) Obrazac P-3 – Pregled podataka o radnom mjestu (u daljem tekstu: Obrazac P-3), uz zahtjev za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti i uz zahtjev poslodavca u skladu sa članom 7. stav 2. ove uredbe.

(2) Obrasci P-1, P-2 i P-3 nalaze se u Prilogu 2. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

Član 9

Podatke u Obrazac P-1 unosi nadležna poslovnica Fonda, a obavezni su lični podaci o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, status osiguranja podnosioca zahtjeva, podatak o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava u pogledu staža osiguranja, odnosno penzijskog staža, podaci o ranijim vještačenjima po zahtjevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Član 10

(1) Ukoliko smatra da su iscrpljene sve dijagnostičko-terapijske mogućnosti, a došlo je do trajnih oštećenja funkcija organizma osiguranika, kao i u slučaju kada privremena nesposobnost za rad osiguranika traje godinu dana i prognostički se ne očekuje poboljšanje, doktor porodične medicine može da predloži osiguraniku da podnese zahtjev za ostvarivanje prava.

(2) Doktor porodične medicine popunjava Obrazac P-2, nakon što mu podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava dostavi Obrazac P-1.

(3) Kada se zahtjev odnosi na pravo po osnovu invalidnosti, podnosilac zahtjeva dostavlja i Obrazac P-3.

(4) Doktor porodične medicine na Obrascu P-2 daje svoj izvještaj o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva, koji obavezno sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, zdravstvenu i radnu anamnezu podnosioca zahtjeva, pregled medicinske dokumentacije, status (fizikalni i psihički), dijagnozu, podatke o početku, načinu i trajanju liječenja, podatke o trajanju privremene nesposobnosti za rad i podatke o uspješnosti liječenja, te da li je ispitivanje i liječenje završeno, tj. da li su iscrpljene sve dijagnostičko-terapijske mogućnosti i da li se daljim mjerama liječenja i rehabilitacije može postići poboljšanje zdravstvenog stanja.

(5) Za podnosioca zahtjeva, koji prema podacima iz Obrasca P-3 ima povećan rizik na radnom mjestu ili podliježe posebnim pravilnicima o zdravstvenoj sposobnosti za zapošljavanje i rad, poslodavac obavezno dostavlja izvještaj o rezultatima obavljenih preventivnih pregleda (prethodnih, periodičnih, vanrednih), a porodični doktor pribavlja nalaz ovlašćene ustanove medicine rada o stanju anatomsko-funkcionalnih oštećenja podnosioca zahtjeva u odnosu na postojeći rizik.

(6) Obrazac P-2 treba da bude popunjen štampano ili elektronski, ovjeren pečatom zdravstvene ustanove, pečatom i potpisom doktora porodične medicine, te da sadrži saglasnost ljekarske komisije Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) o kompletnosti dokumentacije u skladu sa ovom uredbom i postojanju indikacija za ocjenjivanje radne sposobnosti.

(7) Svi medicinski nalazi koji se prilažu uz Obrazac P-2 treba da budu pisani štampano ili elektronski – čitko na propisanim obrascima sa sadržajem i šiframa dijagnoza bolesti i povreda u skladu sa pravilnikom koji uređuje vođenje evidencija u zdravstvenim ustanovama.

Član 11

.

(1) Podatke u Obrazac P-3 unosi poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen ili kod koga je bio zaposlen prije prestanka osiguranja, a obavezni su lični podaci o osiguraniku, radnom mjestu na kome radi ili je radio, opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i sredstava i opreme za zaštitu na radu, opasnosti i štetnosti na radnom mjestu, procjena rizika, odnosno vrste i intenziteta rizika, koje sadrži akt o procjeni rizika.

(2) Ukoliko je poslodavac kod koga je podnosilac zahtjeva bio zaposlen prestao da posluje i ako nema pravnog sljedbenika koji se bavi istom djelatnošću, Obrazac P-3 popunjava organ Fonda ovlašćen za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koristeći podatke iz matične evidencije.

Član 12

(1) Ako se zahtjev podnosioca odnosi na pravo po osnovu invalidnosti, saglasnost na Obrazac P-2 i Obrazac P-3 daje Komisija.

(2) Komisija provjerava formalnu ispravnost i potpunost medicinske i radne dokumentacije i njenu usklađenost s odredbama ove uredbe, kao i postojanje indikacija za ocjenjivanje radne sposobnosti.

(3) Ukoliko utvrdi da je dokumentacija valjana, kompletna i dovoljna za vještačenje i da postoje indikacije za ocjenjivanje radne sposobnosti, Komisija daje saglasnost na obrasce P-2 i P-3.

(4) Ukoliko Obrazac P-2 i priložena dokumentacija nisu u skladu sa ovom uredbom, Komisija konstatuje utvrđene nedostatke na Obrascu P-2 i obrazac sa dokumentacijom vraća doktoru porodične medicine na kompletiranje.

(5) Ukoliko ne postoje indikacije za ocjenjivanje radne sposobnosti, Komisija vraća dokumentaciju doktoru porodične medicine, koji o tome obavještava podnosioca zahtjeva.

(6) Ukoliko Obrazac P-3 i priložena dokumentacija nisu u skladu sa ovom uredbom, Komisija konstatuje utvrđene nedostatke na Obrascu P-3 i obrazac sa dokumentacijom vraća poslodavcu ili Fondu na kompletiranje.

(7) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke utvrđene na obrascima P-2 i/ili P-3 i insistira na daljem postupku ili ukoliko insistira na daljem vođenju postupka iako je utvrđeno da ne postoje indikacije za ocjenjivanje radne sposobnosti, sam snosi troškove vještačenja.

(8) Ukoliko se u postupku vještačenja u smislu stava 7. ovog člana utvrdi invalidnost kao osnov za ostvarivanje prava, Fond će podnosiocu zahtjeva refundirati troškove postupka.

2. Rad organa vještačenja u prvom stepenu

Član 13

(1) Po prijemu zahtjeva za vještačenje s kompletiranom dokumentacijom, vještak organa vještačenja u prvom stepenu u roku od osam dana od prijema, utvrđuje izvornost, originalnost i kompletnost medicinske i radne dokumentacije neophodne za vještačenje u skladu s članom 35. ove uredbe.

(2) Ukoliko vještak organa vještačenja u prvom stepenu utvrdi da medicinska i radna dokumentacija nije kompletirana u skladu sa ovom uredbom ili da nije dovoljna za vještačenje, utvrđene nedostatke unosi u Obrazac P-4 -Kompletiranje dokumentacije (u daljem tekstu: Obrazac P-4), preporučuje način otklanjanja utvrđenih nedostataka i predmet dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu.

(3) Organ rješavanja u prvom stepenu dostavlja Obrazac P-4, sa odgovarajućom dokumentacijom, doktoru porodične medicine i/ili poslodavcu, u zavisnosti ko je nadležan da otkloni utvrđene nedostatke.

(4) Doktor porodične medicine i poslodavac obavezni su da kompletiraju medicinsku i radnu dokumentaciju prema preporukama vještaka organa vještačenja.

(5) Dopunjenu medicinsku dokumentaciju, po preporuci vještaka, doktor porodične medicine evidentira na Obrascu P-2, prilaže je uz obrazac i dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(6) Dopunjenu radnu dokumentaciju, po preporuci vještaka, poslodavac evidentira na Obrascu P-3, prilaže je uz obrazac i dostavlja organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(7) Ukoliko podnosilac zahtjeva odbije da otkloni nedostatke koji se odnose na medicinsku dokumentaciju na koje je ukazao doktor porodične medicine i insistira na daljem postupku ili ukoliko insistira na daljem vođenju postupka, iako je utvrđeno da ne postoje indikacije za ocjenjivanje radne sposobnosti, doktor porodične medicine to evidentira na Obrascu P-2 i ponovo upućuje dokumentaciju organu rješavanja u prvom stepenu, koji je prosljeđuje organu vještačenja u prvom stepenu.

(8) U slučaju iz stava 7. ovog člana podnosilac zahtjeva sam snosi troškove vještačenja.

(9) Ukoliko se podnosiocu zahtjeva u postupku vještačenja u skladu sa stavom 7. ovog člana utvrdi invalidnost kao osnov za ostvarivanje prava za koje je podnio zahtjev, troškove vještačenja Fond refundira podnosiocu.

(10) Obrazac P-4 nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

Član 14

Vještačenje u prvom stepenu vrši vještak pojedinac (u daljem tekstu: vještak u prvostepenom postupku) u roku od 30 dana od dana kada organ vještačenja u prvom stepenu zaprimi zahtjev za vještačenje sa kompletnom medicinskom i radnom dokumentacijom.

Član 15

(1) Prije početka vještačenja, vještak u prvostepenom postupku utvrđuje identitet uvidom u ličnu kartu ili pasoš podnosioca zahtjeva.

(2) Vještak u prvostepenom postupku vrši vještačenje na osnovu obaveznog neposrednog pregleda podnosioca zahtjeva i analize medicinske dokumentacije iz člana 35. ove uredbe i radne dokumentacije.

(3) Pregled obuhvata anamnezu, objektivni nalaz po sistemima i organima, uključujući i psihički status, detaljni nalaz osnovnog oboljenja i oboljenja od uticaja na invalidnost, utvrđuje relevantnost medicinske i radne dokumentacije, utvrđuje osnovnu dijagnozu, dijagnoze od uticaja na invalidnost i sporedne dijagnoze.

(4) Izuzetno od stava 2. ovoga člana, vještak u prvostepenom postupku vrši vještačenje samo na osnovu medicinske i radne dokumentacije:

a) u slučaju smrti podnosioca zahtjeva,

b) u slučaju kada je dokumentacija dostavljena od inostranog nosioca osiguranja koji je izvršio pregled i dao nalaz, ocjenu i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju i

v) u izuzetnim slučajevima (maligna oboljenja, neuromuskularne bolesti i druge bolesti u infaustnom stanju) kada se podnosilac zahtjeva nalazi duže vrijeme na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

(5) Izuzetno od člana 3. stav 1, kada za to postoje opravdani razlozi, vještak u prvostepenom postupku može izvršiti pregled podnosioca zahtjeva u stanu, stacionarnoj ustanovi (bolnice, gerijatrijski centri), ustanovi zatvorskog tipa i slično.

Član 16

(1) Nakon izvršenog vještačenja, vještak u prvostepenom postupku daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-1 – Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu (u daljem tekstu: Obrazac NOM-1), koji obavezno sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi, radnom mjestu; anamnezu; podatke o medicinskoj dokumentaciji, radnoj dokumentaciji, objektivnom fizikalnom i psihičkom statusu; utvrđene dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom; ocjenu radne sposobnosti s obrazloženjem; datum nastanka i uzrok invalidnosti; mišljenje o potrebi kontrolnog pregleda i o roku kontrolnog pregleda kod utvrđene invalidnosti sa smanjenom radnom sposobnošću; postojanje tjelesnog oštećenja, procenat, datum nastanka i uzrok tjelesnog oštećenja.

(2) Ukoliko postoji više uzroka invalidnosti, ocjenjuje se u procentima udio svakog uzroka invalidnosti u ukupnoj invalidnosti.

(3) Kod utvrđivanja tjelesnog oštećenja, kada postoji više uzroka, potrebno je ocijeniti svako tjelesno oštećenje pojedinačno u procentima i udio svakog pojedinačnog tjelesnog oštećenja u ukupnom tjelesnom oštećenju.

(4) Nalazom, ocjenom i mišljenjem vještak u prvostepenom postupku može da utvrdi da:

a) liječenje nije završeno,

b) ispitivanje nije završeno – samo u slučajevima kada je nastala promjena zdravstvenog stanja od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava do dana vještačenja,

v) ispitivanje i liječenje nije završeno,

g) invalidnost ne postoji,

d) postoji invalidnost – smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije,

đ) postoji invalidnost – smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom,

e) postoji invalidnost – gubitak radne sposobnosti u smislu člana 49. stav 3. Zakona,

ž) postoji invalidnost – potpuna nesposobnost za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u smislu člana 49. stav 5. Zakona,

z) postoji invalidnost – potpuna nesposobnost za privređivanje u smislu člana 49. stav 7. Zakona,

i) postoji invalidnost – nesposobnost za samostalan život i rad u smislu člana 74. stav 7. Zakona,

j) postoji tjelesno oštećenje,

k) postoji opasnost od nastanka invalidnosti u smislu člana 55. stav 5. Zakona,

l) postoji invalidnost lica iz člana 37. stav 1. Zakona zbog povrede zadobijene za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili zbog bolesti tog lica koja je uzročno-posljedično povezana sa tim okolnostima,

lj) postoji uzročno-posljedična veza između smrti lica iz člana 37. stav 1. Zakona i ranjavanja tog lica za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili zbog bolesti nastale vršenjem te dužnosti.

(5) Obrazac NOM-1 nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

Član 17

(1) Vještak u prvostepenom postupku daje ocjenu “liječenje nije završeno”, “ispitivanje nije završeno” ili “ispitivanje i liječenje nije završeno” kada utvrdi da:

a) liječenje nije završeno, a prema prognozi bolesti nisu iscrpljene sve mogućnosti liječenja i medicinske rehabilitacije, odnosno kada se procijeni da se daljim liječenjem i medicinskom rehabilitacijom može uspostaviti radna sposobnost,

b) liječenje nije završeno jer je osiguranik više od godinu dana privremeno nesposoban za rad, a daljim liječenjem se očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja i uspostavljanje radne sposobnosti,

v) ispitivanje nije završeno jer je utvrđeno da je došlo do novih promjena zdravstvenog stanja osiguranika od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava do dana vještačenja,

g) ispitivanje i liječenje nije završeno u slučajevima kontrolnog pregleda osiguranika sa smanjenom radnom sposobnošću jer je utvrđeno da su nastale promjene u zdravstvenom stanju koje se moraju ispitati i liječiti.

(2) Kada vještak u prvostepenom postupku daje ocjenu radne sposobnosti da liječenje nije završeno, ispitivanje nije završeno ili ispitivanje i liječenje nije završeno, obavezan je da obrazloži razloge za takvu ocjenu, te da preporuči način daljeg liječenja, ispitivanja i medicinske rehabilitacije.

Član 18

Kada vještak u prvostepenom postupku daje nalaz, ocjenu i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika da postoji invalidnost smanjena radna sposobnost, obavezan je da ocijeni u kojim uslovima osiguranik ne može da radi i koje zahtjeve u okviru stručne spreme i radne sposobnosti stečene radom, zbog oštećenja anatomsko-fizioloških funkcija i/ili psihofizičkih funkcija, osiguranik ne može da zadovolji u punom radnom vremenu sa ili bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije, odnosno treba da ocijeni da osiguranik može da obavlja one poslove u okviru svoje stručne spreme i radne sposobnosti stečene radom sa ili bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije na kojima ne postoje utvrđene kontraindikacije.

Član 19

Vještak u prvostepenom postupku u vezi sa istim zahtjevom ne može biti vještak u drugostepenom postupku, a ni vještak organa za reviziju.

Član 20.

(1) Kada se utvrdi da postoji invalidnost – smanjena radna sposobnost u smislu člana 49. stav 2. Zakona, vještak u prvostepenom postupku daje mišljenje o potrebi obaveznog kontrolnog pregleda na Obrascu NOM-1.

(2) Obavezni kontrolni pregled se određuje licima ispod 50 godina starosti koji boluju od bolesti ili povreda kod kojih se može očekivati promjena u zdravstvenom stanju, najkasnije u roku od tri godine od dana utvrđivanja invalidnosti.

(3) Obavezni kontrolni pregled vrši vještak u prvostepenom postupku koji nije vršio vještačenje u vezi sa istim zahtjevom.

(4) Obavezni kontrolni pregled vještak u prvostepenom postupku vrši na osnovu neposrednog pregleda osiguranika, medicinske i radne dokumentacije u predmetu na osnovu koje je izvršeno vještačenje, kao i na osnovu medicinske dokumentacije nastale nakon utvrđivanja invalidnosti – smanjene radne sposobnosti.

(5) Ukoliko u okviru obaveznog kontrolnog pregleda, kliničkim pregledom utvrdi promjene u zdravstvenom stanju, a podnosilac zahtjeva nema odgovarajuće medicinske dokumentacije nastale nakon utvrđivanja invalidnosti, vještak u prvostepenom postupku će na Obrascu NOM-1 zatražiti da doktor porodične medicine upotpuni dokumentaciju u skladu s ovom uredbom.

3. Rad organa vještačenja u drugom stepenu

Član 21

Vještačenje u drugostepenom organu vrši se u skladu sa odredbama ove uredbe koje se odnose na radorga na vještačenja u prvom stepenu, ako odredbama ove uredbe nije drugačije propisano.

Član 22

(1) Ukoliko je na rješenje prvostepenog organa rješavanja po zahtjevu za ostvarivanje prava uložena žalba kojom se osporava nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu, organ rješavanja u drugom stepenu dostavlja drugostepenom organu vještačenja zahtjev za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvom stepenu.

(2) U zahtjevu za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvostepenom postupku, organ rješavanja u drugom stepenu ukazuje na posebna pitanja i okolnosti o kojima organ vještačenja u drugom stepenu treba da se izjasni.

Član 23

(1) Vještačenje u drugom stepenu vrši vještak pojedinac (u daljem tekstu: vještak u drugostepenom postupku) u roku od 15 dana od dana kada organ vještačenja u drugom stepenu zaprimi zahtjev za utvrđivanje pravilnosti nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja u prvom stepenu.

(2) Vještak u drugostepenom postupku vještači na osnovu medicinske, a kada je u pitanju ocjenjivanje radne sposobnosti i radne dokumentacije, korišćene u prvostepenom vještačenju, kao i medicinske i radne dokumentacije dostavljene uz žalbu na rješenje prvostepenog organa rješavanja, a koja je nastala prije prvostepenog vještačenja.

(3) Ukoliko vještak u drugostepenom postupku na osnovu razmatranja medicinske i radne dokumentacije ocijeni da je to neophodno, može zahtijevati neposredni pregled podnosioca zahtjeva.

Član 24

(1) Nakon izvršenog vještačenja, vještak u drugostepenom postupku daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-2 – Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u drugom stepenu (u daljem tekstu: Obrazac NOM-2).

(2) Obrazac NOM-2 sadrži: lične podatke o osiguraniku i podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi, radnom mjestu; podatke o rezultatu vještačenja koji je dao prvostepeni organ vještačenja, bitne prigovore na prvostepeno vještačenje; medicinsku dokumentaciju priloženu uz žalbu, nalaz, dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom; mišljenje sa obrazloženjem o rezultatu vještačenja koje je dao prvostepeni organ vještačenja; rezultat vještačenja drugostepenog organa s obrazloženjem, a kod utvrđivanja invalidnosti i datum nastanka i uzrok invalidnosti, postojanje tjelesnog oštećenja, te mišljenje o potrebi kontrolnog pregleda kod utvrđivanja invalidnosti sa smanjenom radnom sposobnošću.

(3) Obrazac NOM-2 nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

Član 25

(1) Vještak u drugostepenom postupku svojim nalazom, ocjenom i mišljenjem može nalaz, ocjenu i mišljenje organa vještačenja u prvom stepenu potvrditi, potpuno ili djelimično izmijeniti ili vratiti na dopunu i ponovnu ocjenu radne sposobnosti.

(2) Vještak u drugostepenom postupku svojim nalazom, ocjenom i mišljenjem može vratiti na ponovno ocjenjivanje nalaz, ocjenu i mišljenje organu vještačenja u prvom stepenu kada utvrdi da su zasnovani na nepotpunoj medicinskoj i/ili radnoj dokumentaciji, uz obrazloženje i uputstva za otklanjanje uočenih nedostataka.

(3) Vještak u drugostepenom postupku može izmijeniti nalaz, ocjenu i mišljenje vještaka u prvostepenom postupku i donijeti konačnu ocjenu, samo nakon neposrednog pregleda podnosioca zahtjeva.

(4) Ukoliko vještak u drugostepenom postupku izmijeni nalaz, ocjenu i mišljenje vještaka u prvostepenom postupku, jedan primjerak dostavlja rukovodiocu organa vještačenja u prvom stepenu.

Član 26

Vještak u drugostepenom postupku u vezi sa istim zahtjevomnemožebitivještakorganazareviziju.

4. Rad organa za reviziju

Član 27

(1) Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom ili drugom stepenu na osnovu koga se ostvaruje pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa Zakonom ili primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, prije donošenja rješenja o pravu, podliježe provjeri osnovanosti i pravilnosti (u daljem tekstu: revizija) od strane organa za reviziju.

(2) Rok za vršenje revizije je 15 dana od dana davanja nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja.

Član 28

(1) Reviziju nalaza, ocjene i mišljenja iz člana 27. stav 1. ove uredbe obavljaju dva vještaka organa za reviziju.

(2) Vještak u reviziji vrši reviziju na osnovu medicinske i radne dokumentacije u predmetu, a izuzetno na osnovu neposrednog pregleda podnosioca zahtjeva.

(3) Vještak koji je vršio reviziju nalaza, ocjene i mišljenja vještaka u prvostepenom postupku ne može vršiti reviziju nalaza, ocjene i mišljenja vještaka u drugostepenom postupku, u vezi sa istim zahtjevom.

Član 29

(1) Nakon izvršene revizije, vještaci u reviziji konsenzusom daju svoju ocjenu i mišljenje na Obrascu OMR -Ocjena i mišljenje organa za reviziju (u daljem tekstu: Obrazac OMR) o nalazu, ocjeni i mišljenju organa vještačenja sa obrazloženjem.

(2) U vršenju revizije nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, vještaci koji vrše reviziju mogu dati saglasnost ili primjedbu.

(3) Ukoliko su vještaci organa za reviziju dali primjedbu na nalaz, ocjenu i mišljenje, obavezni su da ukažu na uočene nedostatke u vještačenju i daju uputstvo za njihovo otklanjanje.

(4) Ukoliko su vještaci dali primjedbu, vraćaju predmet vještaku koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje koji u roku od tri dana od dana dostavljanja predmeta daje novi nalaz, ocjenu i mišljenje.

(5) Vještak koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje postupa po uputstvima revizije.

(6) Obrazac OMR nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

Član 30

(1) U slučajevima kada se ne postigne konsenzus u organu za reviziju, kada vještak u prvostepenom ili drugostepenom organu vještačenja ne može da prihvati ocjenu i mišljenje organa za reviziju, kao i u posebno složenim slučajevima vještačenja, obrazuje se konzilijum sastavljen od najmanje tri eminentna doktora medicine, spoljna saradnika odgovarajuće struke, zavisno od prirode slučaja.

(2) O potrebi obrazovanja, sastavu i načinu rada konzilijuma, odlučuje rukovodilac službe vještačenja.

(3) Mišljenje konzilijuma je obavezujuće za vještaka koji je vršio vještačenje kao i za reviziju.

IV – MEDICINSKA DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA VJEŠTAČENjE

Član 31

(1) Pod medicinskom dokumentacijom podrazumijeva se medicinska dokumentacija zdravstvenih ustanova izdata na obrascima za vođenje evidencija u oblasti zdravstva i medicinska dokumentacija u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

(2) Medicinska dokumentacija u smislu stava 1. ovog člana obuhvata:

a) otpusna pisma koja moraju sadržavati podatke o svim nalazima i izvršenim pregledima, utvrđenim dijagnozama, načinu i toku liječenja, zaključak o anatomsko-funkcionalnim oštećenjima i prognozi,

b) specijalističke nalaze na propisanim obrascima, u kojima osim utvrđene dijagnoze, moraju biti opisane i anatomske i funkcionalne promjene utvrđene prilikom specijalističkog pregleda,

v) dijagnostičke testove i

g) laboratorijske nalaze.

Član 32

(1) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju dijagnoze osnovne bolesti i povrede mora da sadrži podatke o:

a) početku i uzroku bolesti, odnosno uzroku i okolnostima pod kojima je povreda nastala,

b) toku liječenja (ambulantno i stacionarno) sa naznakom dana početka liječenja, dijagnozama, rezultatima liječenja,

v) toku medicinske rehabilitacije (ustanova u kojoj je sprovedena, period, uspješnost rehabilitacije) i

g) sadašnjem zdravstvenom stanju, a posebno podatke o vrsti anatomskog oštećenja, funkcionalnom oštećenju i prognozi bolesti.

(2) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utiču na invalidnost treba da dokaže sadašnje stanje anatomskog i funkcionalnog oštećenja, kao i medicinska dokumentacija, odnosno kontrolni nalazi o verifikaciji sadašnjeg stanja, ne može da bude starija od šest mjeseci, osim za povrede, operacije i stanja koja su ranije nastala.

(3) Za sporedne bolesti koje ne utiču na invalidnost dovoljna je zatečena medicinska dokumentacija koja verifikuje dijagnozu.

Član 33

(1) Za utvrđivanje invalidnosti čiji je uzrok profesionalna bolest, pored medicinske dokumentacije u skladu sa čl. 31. i 32. ove uredbe, neophodna je i ekspertiza Zavoda za medicinu rada, koja potvrđuje da je profesionalna bolest utvrđena u skladu sa pravilnikom koji uređuje listu profesionalnih bolesti i po metodologiji za utvrđivanje profesionalnih bolesti.

(2) Za utvrđivanje invalidnosti čiji je uzrok povreda na radu, pored medicinske dokumentacije u skladu sa čl. 31. i 32. ove uredbe, neophodna je i odgovarajuća dokumentacija koja potvrđuje okolnosti povređivanja, prirodu povrede, datum nastanka i liječenje neposredno nakon povrede i Izvještaj o povredi na radu.

(3) Ukoliko je obavljanje određene profesije uslovljeno posebnim psihofizičkim sposobnostima, u skladu sa propisom koji reguliše prethodne i periodične ljekarske preglede radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom i propisom o posebnim zdravstvenim sposobnostima u određenim djelatnostima i zanimanjima (vozači drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja, lica sa posebnim ovlašćenjima i nošenjem oružja, lica izložena jonizujućem zračenju, vatrogasci i drugi), za vještačenje je neophodan konsultativni nalaz ovlašćene ustanove za medicinu rada, na osnovu koga se može utvrditi stanje odgovarajućih psihofizičkih sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Član 34

Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju dijagnoze osnovne bolesti i medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utiču na invalidnost, koju osiguranik podnosi doktoru porodične medicine radi popunjavanja Obrasca P-2, mora biti izvorna i originalna.

Član 35

(1) Lista obavezne medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza koje utiču na invalidnost nalazi se u Prilogu 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(2) Lista obavezne medicinske dokumentacije iz stava 1. ovog člana biće inovirana svakih pet godina.

V – ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 36.

(1) Ukoliko organ vještačenja nije uvjeren u ispravnost dostavljene medicinske dokumentacije, može tražiti njenu provjeru kod odgovarajuće zdravstvene ustanove.

(2) Radi primjene stava 1. ovog člana, Fond zaključuje ugovore sa referentnim zdravstvenim ustanovama.

(3) Ukoliko organ vještačenja na osnovu medicinske dokumentacije i pregleda podnosioca zahtjeva ne može dijagnostički razjasniti njegovo zdravstveno stanje i ocijeniti radnu sposobnost, na prijedlog konzilijuma iz člana 30. ove uredbe može tražiti ekspertizu odgovarajuće zdravstvene ustanove ili mišljenje eksperta iz odgovarajuće oblasti.

Član 37

(1) Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja dostavlja se organu rješavanja koji je tražio vještačenje, porodičnom doktoru i arhivi organa vještačenja.

(2) Dostava nalaza, ocjene i mišljenja koji podliježe reviziji, u smislu stava 1. ovog člana, vrši se nakon završene revizije.

Član 38

Radi utvrđivanja jedinstvenih kriterijuma za ocjenjivanje radne sposobnosti, organi vještačenja ostvaruju saradnju sa odgovarajućim stručnim institucijama, zdravstvenim i drugim institucijama koje učestvuju u pripremi dokumentacije za vještačenje.

Član 39

Organi vještačenja su obavezni da o eventualno uočenim nepravilnostima u radu zdravstvenih ustanova koje učestvuju u pripremi medicinske dokumentacije za vještačenje obavijeste ministarstvo nadležno za zdravstvenu zaštitu i Komoru doktora medicine Republike Srpske.

https://advokat-prnjavorac.com/

Član 40

(1) Organi vještačenja mogu vršiti vještačenje i za druge organe i organizacije, na osnovu ugovora Fonda i tih organa i organizacija.

(2) Vještačenje o medicinskim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava u skladu sa drugim propisima vrši se na zahtjev trećih lica i na njihov teret, a prema odredbama ove uredbe.

(3) Iznose naknada za troškove vještačenja u skladu sa odredbama ove uredbe utvrđuje Fond.

Član 41

(1) Nakon izvršenog vještačenja, u smislu člana 40. st. 1. i 2. ove uredbe, organ vještačenja daje nalaz, ocjenu i mišljenje na Obrascu NOM-TL – Nalaz, ocjena i mišljenje po zahtjevu trećih lica (u daljem tekstu: Obrazac NOM-TL), koji obavezno sadrži: lične podatke o podnosiocu zahtjeva, stručnoj spremi; anamnezu; pregled medicinske dokumentacije, podatke o statusu (fizikalnom i psihičkom), dijagnoze; ocjenu radne sposobnosti sa obrazloženjem; datum nastanka i uzrok invalidnosti; postojanje tjelesnog oštećenja; mišljenje revizije.

(2) Obrazac NOM-TL nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

Član 42

(1) Utvrđivanje invalidnosti i drugih medicinskih činjenica od značaja za ostvarivanje prava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju vrši se u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i odredbama ove uredbe.

(2) U pogledu naknade troškova vještačenja, primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva u postupku ostvarivanja prava nije prijavio podatak da ima navršenog staža osiguranja u inostranstvu, a vještačenje je već izvršeno, troškove vještačenja u postupku ostvarivanja prava primjenom međunarodnih ugovora snosi podnosilac zahtjeva.

VI – VANREDNA KONTROLA

Član 43

Nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja u prvom ili drugom stepenu na osnovu koga je ostvareno pravo na invalidsku ili porodičnu penziju u skladu sa Zakonom, po potrebi, podliježe vanrednoj kontroli.

Član 44

(1) O potrebi vanredne kontrole iz člana 43. ove uredbe odlučuje direktor Fonda.

(2) Direktor Fonda je obavezan da naloži vanrednu kontrolu po zahtjevu organa koji je, u skladu sa zakonom, nadležan za vršenje unutrašnjeg nadzora nad radom Fonda.

(3) Direktor Fonda može da naloži vanrednu kontrolu kada procijeni da postoje osnovane sumnje da jeu postupku vještačenja bilo nedostataka, nepravilnosti ili propusta koji su bitno uticali na ocjenu radne sposobnosti.

Član 45

(1) Vanrednu kontrolu vrši komisija koju imenuje direktor Fonda.

(2) Sastav komisije koja vrši vanrednu kontrolu određuje direktor Fonda među doktorima zaposlenim u organima vještačenja

(3) Vještak koji je vršio vještačenje ili reviziju nalaza, ocjene i mišljenja na osnovu koga je ostvareno pravo na penziju, ne može biti član komisije iz stava 1. ovog člana.

(4) Komisija iz stava 1. ovog člana vrši vanrednu kontrolu na osnovu medicinske i druge dokumentacije u predmetu na osnovu koje je izvršeno vještačenje, kao i na osnovu medicinske dokumentacije nastale tokom liječenja nakon ostvarivanja prava na penziju, uvidom u zdravstveni karton i na osnovu obaveznog neposrednog pregleda korisnika prava.

(5) Nakon izvršene vanredne kontrole, komisija iz stava 1. ovog člana daje ocjenu i mišljenje na Obrascu OM-VK – Ocjena i mišljenje u vršenju vanredne kontrole (u daljem tekstu: Obrazac OM-VK), koji obavezno sadrži: lične podatke o korisniku prava, o stručnoj spremi, radnom mjestu; rezultate vještačenja na osnovu koga je ostvareno pravo; nalaz, dijagnoze bolesti sa odgovarajućom šifrom; rezultat vještačenja komisije s obrazloženjem, a kod utvrđivanja invalidnosti i datum nastanka i uzrok invalidnosti.

(6) Komisija iz stava 1. ovog člana dostavlja Obrazac OM-VK organu rješavanja koji je priznao pravo i organu vještačenja.

(7) U vršenju vanredne kontrole nalaza, ocjene i mišljenja organa vještačenja, komisija iz stava 1. ovog člana može dati saglasnost ili primjedbu.

(8) Ukoliko komisija iz stava 1. ovog člana daje primjedbu na nalaz, ocjenu i mišljenje, vraća predmet organu vještačenja na osnovu čijeg nalaza, ocjene i mišljenja je ostvareno pravo, te ukazuje na uočene nedostatke u vještačenju i daje uputstvo za njihovo otklanjanje.

(9) Vještak koji je dao nalaz, ocjenu i mišljenje na osnovu koga je ostvareno pravo obavezan je da postupa po uputstvu koje je dala komisija iz stava 1. ovog člana.

(10) Obrazac OM-VK nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe.

VII – ZAVRŠNA ODREDBA

Član 46

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Prilog1.

LISTA OBAVEZNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE NEOPHODNE ZA VJEŠTAČENjE

1. Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)

Za potvrdu dijagnoze bolesti, ocjenu uspjeha liječenja i utvrđivanja trajnih posljedica bolesti potrebna je sljedeća medicinska dokumentacija po vrstama oboljenja:

Kliconoštvo:

– Otpusno pismo nadležne bolnice ili/i ambulantni specijalistički nalaz,

– Bakteriološki nalaz koji dokazuje uzročnika,

– Nalaz kulture, seroloških ili drugih etioloških ispitivanja,

– Mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o tome da je bolest ostavila trajne posljedice ili da je zaostalo kliconoštvo koje nije moguće otkloniti.

Kasne posljedice akutnog poliomielitisa:

– Nalaz neurologa,

– EMG oboljelih mišićnih grupa,

– Mišićni test,

– Goniometrija sa funkcionalnim testiranjem zglobova zahvaćenih dijelova tijela.

Plućna tuberkuloza:

– Otpusno pismo ili nalaz pulmologa o utvrđenoj tuberkulozi,

– Kontrolni nalaz pulmologa sa izvještajem o aktivnosti tuberkuloznog procesa,

– Rtg snimak pluća i druge postojeće radiološke nalaze ako su rađeni,

– Nalaz spirometrijskog ispitivanja,

– Gas analiza arterijske krvi u mirovanju i u opterećenju,

– Nalaz kardiologa, EKG sa opisom.

Tuberkuloza drugih organa:

– Dokumentaciju za potvrdu dijagnoze tuberkuloze drugih organa obezbjeđuje specijalizovana ustanova sa podacima o aktivnosti procesa, stepena anatomskog i funkcionalnog oštećenja, te prognozi i trajnim posljedicama.

– Potrebni su nalazi usmjerenih ispitivanja za pojedine organske sisteme navedenih u pojedinačnim poglavljima ove liste, sa mišljenjem specijaliste odgovarajuće grane medicine.

Lajmska borelioza:

– Mišljenje infektologa o aktivnosti procesa,

– Bakteriološki, serološki i drugi nalazi koji potvrđuju dijagnozu bolesti,

– Laboratorijska dijagnostika (serologija), test transformacije limfocita (TTL),

– EMG, ocjena neurologa o funkciji lokomotornog aparata i nalaz specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije,

– EKG i/ili ultrazvuk srca sa mišljenjem kardiologa,

– Nalaz kliničkog psihologa i psihijatra (kod neuroborelioze).

2. Neoplazme (C00-D48)

Medicinska dokumentacija sadrži nalaze o potvrdi bolesti (PH nalaz, citološki, radiološke nalaze, nalaz markera i drugo), toku i efektima terapije, recidivima ili metastazama, te trajnim oštećenjima nakon sprovedene medicinske rehabilitacije.

3. Bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta (D50-D89)

Većina hematoloških oboljenja, po pravilu, zahtijeva hospitalizaciju radi dijagnostičkog i terapeutskog tretmana, pa je za ove bolesti potrebno priložiti otpusno pismo koje sadrži podatke o početku i toku bolesti, načinu liječenja, posljedicama bolesti i prognozi. Potrebno je priložiti i kontrolni nalaz hematologa sa iscrpnim podacima o stanju neposredno prije upućivanja na ocjenu.

Poremećaji koagulacije krvi:

– Nalaz o trajnim posljedicama na zahvaćenom organu ili organskom sistemu i nalaz ortopeda.

Sarkoidoza (D 86):

– Nalaz pulmologa sa ocjenom plućne funkcije, ukoliko su zahvaćeni drugi organski sistemi, potreban je još i nalaz reumatologa i/ili oftalmologa, i/ili kardiologa.

4. Bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)

Većina oboljenja endokrinog sistema zahtijeva hospitalizaciju radi dijagnostičkog i terapijskog tretmana, pa je potrebno dostaviti otpusno pismo koje sadrži podatke o početku, toku liječenja i posljedicama.

Za šećernu bolest potrebno je:

– Laboratorijski nalaz pregleda krvi – određivanje glikemije i ketonemije (koncentracije glukoze u krvi i ketonskih tijela) i pregleda mokraće (određivanje glikozurije i ketonurije),

– Rtg nalaz pluća i druga radiološka dijagnostika prema slučaju,

– EKG,

– ENG i/ili EMNG,

– Kontrola bolesti pomoću A1C hemoglobina,

– Nalaz endokrinologa,

– U slučaju komplikacija potreban je nalaz odgovarajućih specijalista (neurologa, oftalmologa, nefrologa, angiologa),

– Kod komplikacija je potrebno utvrditi stepen oštećenja funkcije i prognozu organa ili sistema na kome se manifestuju komplikacije.

Za bolesti štitne žlijezde (E 00-07):

– Nalaz endokrinologa,

– Osnovne i biohemijske nalaze krvi, hormone T3, T4, TSH, TG, određivanje antitijela štitne žlijezde i, po potrebi, IgG,

– EKG,

– UZ,

– Nalaz scintigrafije po potrebi,

– Biopsija štitne žlijezde po potrebi,

– Kod komplikacija je potrebno pribaviti nalaze specijalista kojima će se utvrditi stepen oštećenja funkcije i prognoza na organu ili sistemu na kome se manifestuju komplikacije.

5. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F00-F99)

Potrebno je da prilikom vještačenja osiguranik donese na uvid zdravstveni karton.

Za duševne bolesti s trajnim smetnjama, nakon što je sprovedeno adekvatno liječenje u smislu ICD-10 Klasifikacije mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, neophodna su otpusna pisma koja sadrže podatke o početku, toku i trajanju, egzacerbacijama i remisijama bolesti i uspjehu liječenja, prognozi bolesti i uspješnosti socijalne i radne rehabilitacije i kontrolni nalazi psihijatra.

Ukoliko osiguranik nije ranije bio hospitalizovan, a njegovo psihičko stanje, karakterne promjene i promjene ličnosti, koje se ne mogu u intervjuu izdiferencirati, predstavljaju jedan od glavnih razloga za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti, potrebno je da se obavezno hospitalizuje prije upućivanja na ocjenjivanje radne sposobnosti.

Za pojedine grupe duševnih bolesti potrebni su još dodatni nalazi:

Organski duševni poremećaji – neuropsihološko testiranje, EEG, CT, po potrebi MR, iscrpan nalaz neurologa, Bolesti zavisnosti – nalaz neurologa i/ili specijaliste interne medicine, laboratorijski nalazi o funkcionalnom stanju jetre, izvještaj centra za socijalni rad, Neurotski, stresni i somatomorfni poremećaji -nalazi odgovarajućih specijalista u odnosu na organske sistemenakojeseporemećajiodnose, Trajni psihosomatski poremećaji povezani s fiziološkim i tjelesnim poremećajima – nalazi odgovarajućih specijalista koji se odnose na zahvaćene organske sisteme.

6. Bolesti nervnogsistema (G00-G99)

Za neurološka oboljenja neophodno je otpusno pismo koje sadrži podatke o početku, toku i trajanju bolesti i uspjehu liječenja, prognozi bolesti i uspješnosti rehabilitacije. Ukoliko osiguranik nije hospitalno liječen, potreban je iscrpan nalaz neurologa s podacima o anatomsko-funkcionalnom oštećenju, nalaz laboratorijskih i dijagnostičkih procedura koje potvrđuju navedeno stanje (rtg, ultrazvuk, EEG, CT, MR, radioizotopska ispitivanja, dopler krvnih sudova, angiografija i drugo), nalaz kliničkog psihologa, oftalmologa, otorinolaringologa i, po potrebi, drugih specijalista.

Za dijagnozu epilepsije potrebno je otpusno pismo koje sadrži detaljne podatke o početku i toku bolesti, učestalosti i vrsti napada, načinu liječenja, uspješnosti liječenja, o psihičkom statusu, uz prilaganje psiholoških testova i EEG nalazi. Ukoliko se navodi da je epilepsija posljedica povrede, neophodno je priložiti izvornu medicinsku dokumentaciju o liječenju neposredno nakon povrede, a ako je povreda na radu – onda i Izvještaj o povredi na radu.

Za dijagnozu vertebro-bazilarne insuficijencije, pored iscrpnog nalaza neurologa, rtg snimka vratne kičme, audiometrijskog nalaza i testa vestibularisa, neophodan je dopler krvnih sudova glave i vrata.

7. Bolesti oka i pripojaka oka (H00-H59)

Medicinska dokumentacija sadrži iscrpan nalaz oftalmologa koji potvrđuje dijagnozu, ocjenu uspješnosti liječenja i trajnih posljedica bolesti. Nalaz sadrži vizus bez i sa korekcijom, binokularni vid, nalaz na očnom dnu, vidno polje oba oka (kompjuterski), a prema vrsti oboljenja potreban je očni pritisak, kolorni vid, stereoskopski vid, niktometrija, ultrazvuk oka, elektroretinografija (ERG), vizuelni evocirani potencijali (VEP), elektrookulogram (EOG), elektronistagmografija (ENG), adaptometrija.

8. Bolesti uha i mastoidnognastavka (H60-H95)

Medicinska dokumentacija sadrži nalaz otorinolaringologa koji sadrži dijagnozu bolesti, ocjenu uspješnosti liječenja i trajne posljedice bolesti, a prema vrsti bolesti još i rtg snimak, audiogram, timpanogram, vestibulogram, elektronistagmogram, BERA. U svim slučajevima, kada postoji poremećaj sluha, potrebno je priložiti audiogram i izračunat binauralni gubitak sluha po Sabi ne Fow ler testu, a u slučajevima kada je osiguranik radio na radnom mjestu s izloženošću povećanom nivou buke, potreban je ekspertizni nalaz i mišljenje specijaliste medicine rada o tome da li se radi o profesionalnom oboljenju.

9. Bolesti sistema krvotoka (I00-I99)

Za bolesti sistema krvotoka, gdje je neophodno hospitalno liječenje potrebno je priložiti otpusno pismo koje sadrži iscrpne podatke o početku i toku bolesti, načinu i uspješnosti liječenja i rehabilitacije i trajnim posljedicama.

Ukoliko osiguranik nije hospitalno liječen, potrebno je priložiti iscrpan nalaz kardiologa. U slučajevima oboljenja srca zbog arterijske hipertenzije i ishemijske bolesti srca, pored osnovnih laboratorijskih nalaza, priložiti nalaz kompletnog lipidograma, transaminaze, priložiti rtg snimak pluća i srca, ultrazvuk srca s ejekcionom frakcijom, EKG snimak u miru, ranije EKG nalaze ukoliko postoje, holter – EKG (dinamički EKG), spirometrijski nalaz, nalaz oftalmologa – očno dno, a prema indikacijama ergometrijski test i nalaz koronarografije, te detaljne nalaze o eventualnim intervencijama na srcu.

U slučajevima dijagnoze arterijske hipertenzije, neophodno je da je ona prethodno etiološki izdiferencirana, adekvatno i dovoljno dugo liječena odgovarajućim terapijskim metodama, a moraju biti verifikovane ili isključene komplikacije na drugim organima.

Kod poremećaja srčanog ritma i smetnji sprovođenja potreban je dinamički EKG (holter) ehokardiografija. Kod plućnog srca potreban je iscrpan nalaz kardiologa, pulmologa, rtg snimak srca i pluća, EKG, nalaz plućne funkcije (spirometrija) i gasne analize arterijske krvi u mirovanju i opterećenju.

Kod reumatskih oboljenja srca, pored navedenih nalaza, potrebno je priložiti i nalaze u vezi sa evolucijom reumatskog procesa (ASTO, fibrinogen i drugi reumato-loški testovi). U nalazu kardiologa navesti podatke o recidivima reumatskog procesa. Kod stečenih i kongenitalnih mana srca, uz nalaz interniste kardiologa, potrebno je priložiti ultrazvuk srca i fonokardiogram, te dokumentaciju o stanju srca prije zaposlenja.

Ukoliko su vršeni operativni zahvati na srcu, potrebno je priložiti i otpusno pismo iz vremena operativnog zahvata. Kod oboljenja krvnih sudova potreban je nalaz angiologa i dopler krvnih sudova ili angiografski nalaz sa ili bez kontrasta koji potvrđuje dijagnozu.

10. Bolesti sistema za disanje (J00-J99)

Za pulmološka oboljenja neophodno je otpusno pismo, koje sadrži podatke o početku, toku i trajanju bolesti i uspjehu liječenja, prognozi bolesti i uspješnosti rehabilitacije. Ako osiguranik nije hospitalno liječen, neophodno je priložiti iscrpan nalaz pneumoftiziologa ili pulmologa, rtg snimak pluća i srca, nalaz kardiologa, EKG, nalaz spirometrije, gasne analize arterijske krvi, farmakološke i alergološke testove sa standardnim alergenima i/ili alergenima radnog mjesta i u zavisnosti od vrste oboljenja: bronhoskopski, citološki i histološki nalaz. Ako postoji sumnja na profesionalno plućno oboljenje, potrebno je pribaviti i ekspertizni nalaz referentne ustanove medicine rada.

11. Bolesti sistema za varenje (K00-K93)

Medicinska dokumentacija sadrži otpusno pismo ili nalaz interniste gastroenterologa koji potvrđuju dijagnozu bolesti, zatim sadrže podatke o početku, toku i uspjehu liječenja i rehabilitacije i trajnim posljedicama bolesti.

Jednjak, želudac i crijeva – potrebno je dati podatke o početku bolesti, toku i načinu liječenja, te stanju neposredno prije upućivanja na ocjenjivanje. Obavezno navesti podatke o kretanju tjelesne težine prije početka bolesti i u toku bolesti. U svim slučajevima hospitalnog liječenja priložiti otpusna pisma.

Kod svih oboljenja jednjaka, gastroduodenuma i oboljenja tankog i debelog crijeva obavezno je priložiti endoskopski nalaz (gastroskopiju, kolonoskopiju, rektoskopiju i dr.) i ciljane kontrastne snimke, ukoliko su rađeni, a kod oboljenja jednjaka i crijeva i pasažu.

Kod oboljenja tankog i debelog crijeva, pored obaveznih laboratorijskih nalaza, priložiti pregled stolice na parazite, amebe, šigele i dr. Kod sumnje na krvarenja, priložiti i odgovarajuće laboratorijske nalaze (gvožđe u serumu i nalaz stolice na okultno krvarenje).

Jetra – većina oboljenja jetre iziskuje hospitalizaciju radi utvrđivanja dijagnoze, razjašnjavanja etiologije, stepena funkcionalnog oštećenja (odgovarajućim metodama) i liječenja, pa je obavezno pri upućivanju na ocjenjivanje radne sposobnosti priložiti otpusno pismo.

12. Bolesti kože i potkožnogtkiva (L00-L99)

Medicinska dokumentacija sadrži otpusno pismo ili nalaz dermatovenerologa koji potvrđuje dijagnozu bolesti, zatim podatke o početku, toku i uspjehu liječenja, rehabilitacije i trajnim posljedicama bolesti.

Za potvrdu dijagnoze u određenim slučajevima potrebno je priložiti: biopsiju s histološkim ili imunohistološkim nalazom, odgovarajuće imunološke, biohemijske i laboratorijske pretrage. U slučaju utvrđivanja profesionalnog kožnog oboljenja, potreban je ekspertizni nalaz referentne ustanove medicine rada (Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske), koji sadrži nalaz dermatovenerologa sa ispitivanjem epikutanog testiranja sa standardnim alergenima i alergenima radnog mjesta.

Kod sistemskih oboljenja koja se manifestuju između ostalog i promjenama na koži, potrebni su nalazi odgovarajućih specijalista (reumatologa, oftalmologa, angiologa, pulmologa i dr.).

13. Bolesti mišićno-koštanogsistema i vezivnog tkiva (M00-M99)

Medicinska dokumentacija sadrži otpusno pismo ili nalaz ortopeda, reumatologa i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, koji potvrđuje dijagnozu bolesti, zatim sadrže podatke o početku, toku i uspjehu liječenja i rehabilitacije i trajnim posljedicama bolesti.

Zavisno od vrste bolesti, potrebno je priložiti i nalaze:

– Bolesti zglobova: rtg i/ili funkcionalni rtg snimci, po potrebi nalaz infektologa, neurologa i oftalmologa;

– Sistemske vezivno-tkivne bolesti: laboratorijski nalazi, imunološki testovi, po potrebi serologija -biopsija s imunološkim ili histološkim nalazima, takođe, po potrebi: rtg, EMG, UZ, CT, MR, scintigrafija, zatim, po potrebi nalazi: oftalmologa, dermatologa, gastroenterologa, pulmologa, neurologa i dr.

– Bolesti kičmenog stuba: laboratorijski nalazi, rtg i, po potrebi, funkcionalni rtg snimci (profilni snimak u maksimalnoj antefleksiji i retrofleksiji), EMG, EMNG, CT, MR, scintigrafija. Po potrebi spirometrija i, eventualno, nalaz neurologa. Kod ovih bolesti potrebno je priložiti nalaze manuelnog mišićnog testa i opisati funkcionalno-anatomske poremećaje i navesti da li osiguranik koristi neko od ortopedskih pomagala ili drugih medicinskih sredstava.

14. Bolesti mokraćno-polnogsistema (N00-N99)

Medicinska dokumentacija sadrži otpusno pismo ili nalaz urologa ili nefrologa, koji potvrđuje dijagnozu bolesti, zatim sadrži podatke o početku, toku i uspjehu liječenja i rehabilitacije i trajnim posljedicama bolesti.

Potrebno je priložiti:

– Za bolesti bubrega: laboratorijske nalaze s kreatinin-klirensom, ultrazvuk, intravenska pijelografija (IVP), eventualno, druga radiološka kontrastna ispitivanja, CT, MR i po potrebi biopsija.

– Za bolesti mokraćne bešike: laboratorijska ispitivanja, ultrazvuk, po potrebi cistoskopija i urodinamska ispitivanja;

– Za bolesti polnih organa: nalaz ginekologa ili nalaz urologa. Ukoliko je vršen operativni zahvat polnih organa, potrebno je otpusno pismo koje sadrži podatke o vrsti i datumu operativnog zahvata, a ukoliko je sprovedena radioterapija ili drugo zračenje, priložiti i podatke o tome.

15. Prirođene deformacije, malformacije i hromozomske nenormalnosti (Q00-Q99)

Potrebno je priložiti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti pri zaposlenju. Potrebni su iscrpni ljekarski nalazi o anatomsko-funkcionalnom stanju pri zaposlenju, toku i praćenju bolesti i sadašnjem stanju.

16. Povrede i trovanja i druge posljedice spoljnih uticaja (S00-T98.3)

Medicinska dokumentacija sadrži nalaze specijalista koje potvrđuju dijagnozu, početak, tok bolesti, ocjenu uspješnosti liječenja i funkcionalno stanje nakon konačne medicinske rehabilitacije. Neophodno je priložiti originalnu dokumentaciju o liječenju, neposredno nakon povrede i trovanja. Ukoliko se radi o više povreda koje su se desile u različitim periodima, potrebno je za svaku povredu pojedinačno dostaviti izvornu i originalnu medicinsku dokumentaciju. Kada je u pitanju povreda na radu, obavezno priložiti Izvještaj o povredi na radu. Akopostojisumnjanatrovanjenaradnommjestu, obavezno priložiti ekspertizni nalaz referentne ustanove medicine rada.U slučaju povrede glave i mozga, pored izvornih medicinskih nalaza o liječenju neposredno nakon povrede u kojima treba da bude naveden podatak o stanju svijesti pri povređivanju, priložiti i: otpusno pismo ili nalaz neurohirurga, neurologa i psihijatra, kraniogram, EEG, nalaz oftalmologa (visus, očno dno, vidno polje i testovi na diplopiju), otorinolaringološki nalaz (audiogram i vestibulogram), test psihologa, druge dijagnostičke pretrage (CT mozga, MR endokranijuma, angiografija krvnih sudova glave i mozga, ultrazvuk krvnih sudova glave i mozga), nalaz maksilofacijalnog hirurga, stomatologa i drugo prema potrebi, koji su vršeni u hospitalnim ili ambulantnim uslovima.

Kod frakture baze lobanje, kada je lediran kohleovestibularni aparat, potreban je i rtg snimak oba mastoidna nastavka po Šileru i oba piramidna segmenta temporalne kosti po Stenversu i Majeru. Za sve slučajeve povrede organa vida, pored izvorne medicinske dokumentacije o povređivanju, potreban je detaljan oftalmološki nalaz kao u tački 7. ovog priloga. Ukoliko se sumnja na epilepsiju kao posljedicu povrede, potrebno je da bude verifikovana, kao što je navedeno u tački 6. ovog priloga (bolesti nervnog sistema), neophodno je priložiti izvornu dokumentaciju o liječenju nakon povređivanja, a kada je u pitanju povreda na radu, obavezno priložiti Izvještaj o povredi na radu.

Kod povreda kičmenog stuba, kičmene moždine, ekstremiteta i perifernog nervnog sistema potrebno je pribaviti detaljan klinički nalaz odgovarajućeg specijaliste (traumatolog, ortoped, neurohirurg, neurolog, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije), rtg snimke (posteroanteriorni snimak, profilni i funkcionalni snimci u maksimalnoj antefleksiji i retrofleksiji), CT, MR, EMNG. Ukoliko se radi o djelimičnim ili potpunim oduzetostima, obavezno dati nalaze o stanju fizioloških funkcija. U slučaju vaskularnih i neurogeno uslovljenih vaskularnih poremećaja ekstremiteta, priložiti i nalaze angiologa.

Kod povreda grudnog koša, kod kojih se javlja respiratorna insuficijencija kao posljedica povrede, pored izvorne dokumentacije o povređivanju, rtg nalaza (pregledni posterio-anteriorni snimak), obavezno priložiti i kompletan spirografski nalaz i gas analize arterijske krvi, EKG i nalaz interniste-kardiologa.

Kod povreda srca, pored naprijed navedene dokumentacije, obavezno dostaviti i nalaz ultrazvuka srca.

Kod povreda ekstremiteta, pored izvorne dokumentacije, potreban je rtg snimak o stanju nakon završenog liječenja i rehabilitacije, potrebno je dati nalaze o funkcionalnom stanju zglobova, stanju perifernih nerava, periferne cirkulacije, nalaz ortopeda, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, angiologa, neurologa i drugih, EMNG nalaz, ako postoji sumnja na neurološke lezije.

Za sve povrede na radu potrebno je priložiti Izvještaj o povredi na radu.

17. Profesionalne bolesti

Medicinska dokumentacija sadrži ekspertizni nalaz referentne zdravstvene ustanove o utvrđivanju profesionalne bolesti u skladu s važećim Pravilnikom o listi profesionalnih bolesti. Ekspertizni nalaz mora sadržavati cjelokupnu medicinsku i radnu dokumentaciju u skladu sa metodogijom za utvrđivanje profesionalne bolesti, koji potvrđuje dijagnozu profesionalne bolesti, ocjenu uspješnosti liječenja i navedene trajne posljedice i funkcionalno stanje, nakon konačne medicinske rehabilitacije.

Ekspertizni nalaz izdaje ovlašćena referentna zdravstvena ustanova koja se bavi djelatnošću medicine rada (Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske). Ukoliko referentna ustanova u Republici Srpskoj nije u mogućnosti da utvrdi profesionalno oboljenje, prema njenom prijedlogu, a na osnovu odobrenja Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, osiguranik se upućuje u Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije.

Prilog 2
Obrazac P-1

1. STATUS U OSIGURANjU– osiguranik radnik, osiguranik samostalnih djelatnosti, osiguranik vjerski službenik, osiguranik poljoprivrednik, osiguranik u dobrovoljnom osiguranju, osiguranik u obaveznom osiguranju u određenim okolnostima, lice van osiguranja.

2. STAŽ OSIGURANjA I PENZIJSKI STAŽ OSIGURANIKA (godina, mjeseci i dana)

a) staž osiguranja

b) penzijski staž

3. PODNOSILAC ZAHTJEVA ISPUNjAVA USLOVE U POGLEDU STAŽA UKOLIKO SE UTVRDI INVALIDNOST – (da ili ne)

4. PODACI O RANIJIM VJEŠTAČENjIMA

Rukovodilac poslovnice
___________________________________

Napomena:Ukoliko se zahtjev odnosi na invalidsku penziju, u Obrazac se ne unose podaci koji se odnose na porodičnu penziju. Ukoliko se zahtjev odnosi na porodičnu penziju, unose se podaci i o osiguraniku i o podnosiocu zahtjeva za porodičnu penziju.

Obrazac P-2

Zdravstvena ustanova
___________________________________

Mjesto
___________________________________

Broj zdravstvenog kartona podnosioca zahtjeva___________________________________

IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANjU PODNOSIOCA ZAHTJEVA
sa mišljenjem Komisije

1. ANAMNEZA (zdravstvena, radna)

2. PREGLED MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

3. STATUS (fizikalni i psihički)

4. PODACI O LIJEČENjU

5. DIJAGNOZE (navedene prema važnosti i šifre bolesti)

6. DA LI JE ISPITIVANjE I LIJEČENjE ZAVRŠENO(u smislu ove uredbe)

Datum:________________________________ godine

Doktor porodične medicine
________________________________

7. NAPOMENA DOKTORA PORODIČNE MEDICINE (u slučaju negativnog mišljenja Komisije)

Doktor porodične medicine
_______________________________

Napomena: Ukoliko se zahtjev odnosi na invalidsku penziju, u Obrazac se ne unose podaci koji se odnose na porodičnu penziju. Ukoliko se zahtjev odnosi na porodičnu penziju, unose se podaci i o osiguraniku i o podnosiocu zahtjeva za porodičnu penziju.

Obrazac P-3

Poslodavac
____________________________

Mjesto
____________________________

Datum:____________________________ godine

PREGLED PODATAKA O RADNOM MJESTU

1. PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv:_______________________________________________________

Stručna sprema potrebna za radno mjesto:_______________________________________________________
Stručna sprema osiguranika:

2. OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA– mjesto rada, opis objekata, rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, sadržaj rada, opis radnih operacija, sredstva rada (mehanizacija), naziv krajnjeg proizvoda ili izvršene usluge, mišljenje o primijenjenom tehnološkom procesu (savremen ili zastario), predmet rada (sirovine i drugi materijali) sa svim fizičko-hemijskim osobinama sirovina, gotovih proizvoda i sredstava za rad, nusproizvodi u tehnološkom procesu sa kojima je radnik u kontaktu, konstrukcije i objekti za kolektivnu zaštitu.

3. ORGANIZACIJA RADA – unutrašnja organizacija rada, pojedinačni rad, grupni rad, rad na traci, rad duži od punog radnog vremena, rad u smjenama, dežurstva, skraćeno radno vrijeme, rad noću, pripravnost za slučaj intervencije, terenski rad.

4. OPIS SREDSTAVA ZA RAD – objekti za rad, pomoćni prostor za rad, oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije, alat), pomoćne konstrukcije i objekti za privremeno korišćenje i kretanje (skela, radna platforma, tunelska ograda, konstrukcija za sprečavanje odrona zemlje), druga sredstva za rad.

5. OPIS SREDSTAVA I OPREME ZA ZAŠTITU NA RADU – konstrukcije i objekti za kolektivnu zaštitu i zdravlje na radu (zaštita na prelazima, prolazima i prilazima, zakloni od toplotnih i drugih zračenja, zaštita od udara električne energije, opšta ventilacija i klimatizacija), sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu.

6. OPASNOSTI NA RADNOM MJESTU
a) mehaničke – od rotirajućih ili pokretnih dijelova, slobodnog kretanja dijelova ili materijala, unutrašnjeg transporta ili kretanja radnih mašina, vozila, pomjeranja određene opreme za rad, izvora eksplozije ili požara, nemogućnosti pravovremenog uklanjanja sa mjesta rada, izloženosti zatvaranju, mehaničkom udaru i slično,

b) u vezi sa karakteristikama radnog mjesta– opasne površine, rad na visini ili dubini, rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru, mokre ili klizave površine, fizička nestabilnost radnog mjesta, smetnje usljed upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu, upotreba neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada i drugo,

v) u vezi sa korišćenjem električne energije – od direktnih ili indirektnih dodira sa električnim instalacijama i opremom pod naponom, toplotnog dejstva koje razvijaju električna oprema i instalacije (pregrijavanje, požar, eksplozija, električni udar, varničenje), udara groma i posljedica atmosferskog pražnjenja, štetnog uticaja elektrostatičnog naelektrisanja i drugo.

7. ŠTETNOSTI NA RADNOM MJESTU

a) u vezi sa procesom rada – hemijske štetnosti, prašine, dimovi (vrsta i intenzitet), fizičke štetnosti (buka, vibracije, elektromagnetna zračenja – toplotno, jonizujuće, nejonizujuće, lasersko i barometarski pritisak), biološke štetnosti (mikroorganizmi, paraziti, gljivice, alergeni), nepovoljna mikroklima (visoke i niske temperature, vlažnost i brzina strujanja vazduha), nepovoljna klima, neodgovarajuća osvijetljenost i drugo,

b) u vezi sa zahtjevima rada – fizičke (napori ili tjelesna naprezanja od nošenja, guranja, vučenja tereta i druge povećane tjelesne aktivnosti, nefiziološki položaj tijela kod dugotrajnog stajanja, sjedenja, čučanja, klečanja, povijenosti tijela i slično), senzorne (naprezanje pojedinih organa i sistema – vid, sluh, mentalno naprezanje), psihološka opterećenja, stres, monotonija, odgovornost u vezi sa radom,

v) u vezi sa ostalim štetnostima – koje prouzrokuju druga lica (nasilje nad licima na šalterima, obezbjeđenju i slično), rad sa životinjama, rad u blizini vode ili ispod površine vode, nedostatak tehničkih i sanitarnih uslova, neodgovarajuća zapremina prostora, neodgovarajuće saobraćajnice, snabdijevanje vodom i odvod otpada i drugo.

8. PROCJENA RIZIKA– vrši se za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili štetnost, upoređivanjem sa dozvoljenim vrijednostima određenim odgovarajućim propisima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, tehničkim propisima, standardima i preporukama.

9. MJERE POSEBNE ZAŠTITE I ZAŠTITE ZDRAVLjA RADNIKA NA RADNOM MJESTU – ako je radno mjesto sa povećanim rizikom, navesti posebne zdravstvene sposobnosti radnika potrebne za to radno mjesto.

Poslodavac
___________________________

Napomena: Podatke za t. od 2. do 9. ovog obrasca poslodavac unosi iz akta o procjeni rizika.

Obrazac P-4

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE ____________________________za vještačenje u prvom stepenu

Beoj:____________________________

Ocjenu traži filijala____________________________

Zahtjev se odnosi na____________________________ penziju

Datum prijema zahtjeva:____________________________

KOMPLETIRANjE DOKUMENTACIJE

1. KOMPLETNOST DOKUMENTACIJE – kompletna, nekompletna 2. NEDOSTAJUĆA DOKUMENTACIJA (ako je dokumentacija nekompletna)

a) medicinska:

b) radna:

3. PREPORUKE ZA OTKLANjANjE UTVRĐENIH NEDOSTATAKA

Datum:_____________________ godine

Vještak_____________________

Napomena: Ukoliko se zahtjev odnosi na invalidsku penziju, u Obrazac se ne unose podaci koji se odnose na porodičnu penziju. Ukoliko se zahtjev odnosi na porodičnu penziju, unose se podaci i o osiguraniku i o podnosiocu zahtjeva za porodičnu penziju.

Obrazac NOM-1

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE
____________________ za vještačenje u prvom stepenu

 

Broj: ____________________

Zahtjev se odnosi na______________________ penziju

Ocjenu traži filijala_____________________________________

Datum prijema zahtjeva:________________________________

NALAZ, OCJENA I MIŠLjENjE

1. ANAMNEZA

a) radna

b) zdravstvena

2. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

3. RADNA DOKUMENTACIJA

4. STATUS (fizikalni i psihički)

5. DIJAGNOZE (navedene prema važnosti i šifre bolesti)

6. REZULTAT VJEŠTAČENjA U SMISLU ČLANA 16. STAV 4. UREDBE SA OBRAZLOŽENjEM

7. DATUM NASTANKA INVALIDNOSTI

8. UZROK INVALIDNOSTI

9. MIŠLjENjE O POTREBI I ROKU KONTROLNOG PREGLEDA (samo ako je utvrđena smanjena radna sposobnost)

10. OCJENA I MIŠLjENjE O TJELESNOM OŠTEĆENjU (procenat, uzrok, datum nastanka)

Datum ocjene:_______________godine

Vještak_____________

Obrazac NOM-2

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE

za vještačenje u drugom stepenu_________________

Broj:_________________

Ocjenu traži________________________________________________Zahtjev se odnosi na___________________________penziju

Datum prijema zahtjeva:_________________________

NALAZ, OCJENA I MIŠLjENjE

1. REZULTAT VJEŠTAČENjA U SMISLU ČLANA 16. STAV 4. UREDBE VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

2. PRIGOVORI NA PRVOSTEPENO VJEŠTAČENjE NAVEDENI U ŽALBI

3. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA PRILOŽENA UZ ŽALBU

4. NALAZ

5. DIJAGNOZE (navedene prema važnosti i šifre bolesti)

6. MIŠLjENjE O PRVOSTEPENOM NALAZU, OCJENI I MIŠLjENjU SA OBRAZLOŽENjEM

7. REZULTAT VJEŠTAČENjA U SMISLU ČLANA 16. STAV 4. UREDBE SA OBRAZLOŽENjEM

8. DATUM NASTANKA INVALIDNOSTI

9. UZROK INVALIDNOSTI

10. MIŠLjENjE O POTREBI I ROKU KONTROLNOG PREGLEDA (samo ako je utvrđena smanjena radna sposobnost)

11. OCJENA I MIŠLjENjE O TJELESNOM OŠTEĆENjU (procenat, uzrok, datum nastanka)

Datum ocjene: _____________godine

Vještak______________

Napomena: Ukoliko se zahtjev odnosi na invalidsku penziju, u Obrazac se ne unose podaci koji se odnose na porodičnu penziju. Ukoliko se zahtjev odnosi na porodičnu penziju, unose se podaci i o osiguraniku i o podnosiocu zahtjeva za porodičnu penziju.

Obrazac OMR

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE za reviziju

BroJ:______________________

Zahtjev se odnosi na______________________penziju.

Datum prijema zahtjeva:_____________________

OCJENA I MIŠLjENjE

1. REZULTAT VJEŠTAČENjA U SMISLU ČLANA 16. STAV 4. UREDBE, U NALAZU, OCJENI I MIŠLjENjU VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM ILI DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

2. OCJENA I MIŠLjENjE O NALAZU, OCJENI I MIŠLjENjU VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM ILI DRUGOSTEPENOM POSTUPKU SA OBRAZLOŽENjEM (o ocjeni radne sposobnosti, datumu nastanka invalidnosti, uzroku invalidnosti, potrebi kontrolnog pregleda, tjelesnom oštećenju)

3. PRIMJEDBE NA NALAZ, OCJENU I MIŠLjENjE VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM ILI DRUGOSTEPENOM POSTUPKU (ako pod tačkom 2. nije data saglasnost)

4. UPUTSTVA ZA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA (ako pod tačkom 2. nije data saglasnost i ako su pod tačkom 3. date primjedbe)

Datum ocjene:____________________ godine

Komisija

1.____________________

2.____________________

Obrazac NOM-TL

 

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE za vještačenje u prvom stepenu

BroJ____________________:

Zahtjev se odnosi na____________________

Ocjenu traži____________________

Datum prijema zahtjeva:____________________

NALAZ, OCJENA I MIŠLjENjE

1. ANAMNEZA (zdravstvena, radna)

2. PREGLED MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

3. STATUS (fizikalni i psihički)

4. DIJAGNOZE (navedene prema važnosti i šifre bolesti)

5. REZULTAT VJEŠTAČENjA SA OBRAZLOŽENjEM

6. DATUM NASTANKA INVALIDNOSTI

7. UZROK INVALIDNOSTI

8. OCJENA I MIŠLjENjE O TJELESNOM OŠTEĆENjU (procenat, uzrok, datum nastanka)

Datum ocjene:____________________________ godine

Vještak ____________________________

9. MIŠLjENjE ORGANA ZA REVIZIJU

Datum revizije:____________________________ godine

Komisija

1.____________________________

2.____________________________

Obrazac OM-VK

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE
Komisija za vanrednu kontrolu

BroJ:____________________________ Kontrolu nalaže direktor Fonda po zahtjevu Zahtjev se odnosi na penziju. Datum prijema zahtjeva:____________________________

NALAZ, OCJENA I MIŠLjENjE

1. REZULTAT VJEŠTAČENjA U SMISLU ČLANA16. STAV 4. UREDBE, U NALAZU, OCJENI I MIŠLjENjU VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM ILI DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

2. NALAZ KOMISIJE

3. DIJAGNOZE (navedene prema važnosti i šifre bolesti)

4. MIŠLjENjE O NALAZU, OCJENI I MIŠLjENjU VJEŠTAKA U PRVOSTEPENOM ILI DRUGOSTEPENOM POSTUPKU SA OBRAZLOŽENjEM (o ocjeni radne sposobnosti, datumu nastanka invalidnosti, uzroku invalidnosti, potrebi kontrolnog pregleda, tjelesnom oštećenju)

Datum ocjene:_______________________________ godine

Komisija

1._______________________________
2._______________________________

Napomena: Ukoliko se zahtjev odnosi na invalidsku penziju, u Obrazac se ne unose podaci koji se odnose na porodičnu penziju. Ukoliko se zahtjev odnosi na porodičnu penziju, unose se podaci i o osiguraniku i o podnosiocu zahtjeva za porodičnu penziju.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021