Stručni članciTroškovi parničnog postupka

Troškovi parničnog postupka

Član 320. stav 2. i član 324. stav 2. Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16);

 

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. novine FBiH, broj: 22/04);

 

Advokatu pripada nagrada i za pristup na pripremno ročište i za pristup na ročište za glavnu raspravu i kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta, jer se nagrada daje za svaku obavljenu radnju koja je propisana Tarifom.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Osnovano se žalbom tužioca pobija prvostepena presuda u odluci- rješenju o troškovima parničnog postupka. Prvostepeni sud je pogrešno primijenio Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. novine FBiH, broj: 22/04) kad je punomoćniku tužioca dosudio jedinstven iznos na ime nagrade za pristup na pripremno ročište i ročište za glavnu raspravu, umjesto da mu dosudi posebne iznose za svaku od navedenih radnji. Naime, osnovano žalba tužioca smatra da je punomoćniku tužioca – advokatu trebalo dosuditi posebno nagradu za pristup na pripremno ročište a posebno nagradu za pristup na ročište za glavnu raspravu, pri čemu je irelevantno što je ročište za glavnu raspravu održano odmah po završetku pripremnog ročišta. Advokatu pripada nagrada i za pristup na pripremno ročište i za pristup na ročište za glavnu raspravu i kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta,

 

 

jer se nagrada daje za svaku obavljenu radnju za koju je nagrada propisana Tarifom.

 

(Presude vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 033077 20 Gž od 17.02.2020. godine).

https://epravo.ba/

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021