Sudska praksaTroškovi krivičnog postupka u slučaju oslobađajuće presude

Troškovi postupka u slučaju oslobađajuće presude

Član 189. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009,

16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)

 

Kada se optuženo lice nalazi u internom odnosu formalne odbrane s braniocem (izabrani branilac), opšte je pravilo da nagradu i nužne izdatke branioca plaća zastupana osoba, a da se ti troškovi u situaciji iz člana

  1. stav 1. ZKP BiH faktički refundiraju optuženom koji je oslobođen od optužbe.

 

 

 

Iz obrazloženja:

 

Naime, Apelaciono vijeće nalazi da u predmetnom spisu, pored zahtjeva advokata J.Č., postoji i zahtjev tada optuženog J.S. koji uključuje i potraživanja za nagradu i naknadu koju je isti imao prema istom advokatu. Stoga, u takvoj situaciji, a cijeneći da se radilo o tome da je advokat J.Č. bio izabrani branilac, te da je isti bio u internom odnosu formalne odbrane sa tada optuženim S., kao i da je opšte pravilo da nagradu i nužne izdatke branioca plaća zastupana osoba, a da se ti troškovi u situaciji iz člana 189. stav 1. ZKP BiH faktički refundiraju optuženom koji je oslobođen od optužbe, a da ovaj Sud nema mehanizme provjere potencijalnih uplata advokatu od strane zastupane osobe, prvostepeni sud je mogao jedino da postupi shodno odredbi člana 189. stav 1. ZKP BiH, te objedini potraživane troškove spram J. S. i iste isplati na njegov račun, odnosno račun osobe koju je isti opunomoćio. Da li je J. S. zaista i izmirio svoje obaveze prema braniocu, i u kom obimu, nije u nadležnosti ovog Suda, te isto eventualno može biti predmetom nekog drugog postupka, u koja razmatranja i mogućnosti ovaj Sud ne ulazi niti ima za to ovlaštenja.

 

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 020482 20 Kž 3 od 12.10.2020. godine)

https://www.bih-pravo.org

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021