ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2000, 7/2001, 11/2014, 23/2018 i 15/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom, u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (“Službene novine FBiH” broj 36/99. – u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021