Službene novine Federacije BiH, broj 11/21 (10.02.2021.) Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Sarajevu u vezi sa ocjenom ustavnosti člana 5. Tarifni broj 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i člana 5. Tarifni broj 1. Odluke o visini komunalnih taksa, na...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021