ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU (“Sl. glasnik RS”, br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – odluka US, 110/2016, 94/2019 i 44/2020 – dr. uredba) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021