ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Cilj ovog Zakona je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbijedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021