ZAKON O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2018 – prečišćen tekst, 49/2018, 8/2019, 10/2019 i 32/2019) GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovaj zakon definiše organizaciju, nadležnost, način rada, mandat Vlade Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada) i članova Vlade, kao i prava i obaveze...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021