ZAKON O VJEŠTACIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje poslova vještačenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, postupak upisa i brisanja pravnih subjekata, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju vještačenje. Poslovi vještačenja Član 2 (1) Vještačenje vrše fizička...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021