ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021