ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 5/2001, 36/2017 i 36/2017 – dr. zakon) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom utvrđuju se pravila po kojima sudovi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta) postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima, koji...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021