ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2001 i 42/2005) Glava I OPŠTE ODREDBE Član 1 Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija. Član 2 Udruženje je u smislu ovog zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021