ZAKON O SUDOVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 18/2020 – prečišćen tekst) I OPĆE ODREDBE Član 1 (Sadržaj zakona) Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti, organizacija sudova, unutrašnja organizacija, nadležnost, izuzeće sudija i službenika, javnost rada, finansiranje sudova i druga pitanja od značaja za funkcioniranje sudova Brčko distrikta Bosne...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021