ZAKON O ŠTRAJKU (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 3/2006) Član 1 (Predmet i pojam) (1) Ovim zakonom uređuje se postupak u kome uposlenici radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju ustavno pravo na štrajk u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt). (2) Štrajkom, u smislu ovog zakona, smatra se organizirani prekid rada...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021