ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM (“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 5/2000, 7/2001, 11/2014, 23/2018 i 15/2020) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom, u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (“Službene novine FBiH” broj 36/99. – u...

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 38/2014 – prečišćen tekst, 38/2016, 44/2017 i 28/2018) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se: – djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; – iznosi novčanih i drugih davanja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021