ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 37/2012, 90/2016, 94/2019 i 42/2020 – dr. uredba)   I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se sistem socijalne zaštite, nosioci, korisnici i prava korisnika socijalne zaštite, postupak i uslovi za ostvarivanje prava, djelatnost ustanova socijalne zaštite, samostalno obavljanje poslova u oblasti socijalne...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021