ZAKON O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 – odluka US, 62/2018 i 95/2019 – odluka US) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, registar cijena...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021