ZAKON O POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANjA (“Sl. glasnik BiH”, br. 89/2005 i 100/2013) DIO I Opšte odredbe propisa o indirektnom oporezivanju GLAVA I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Osnovni princip) (1) Ovim zakonom uređuje se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole indirektnih poreza i poreski prekršaji. (2) Postupak sprovođenja i izvršavanja aktivnosti iz oblasti carinskih dažbina regulisan...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021