ZAKON O POREZIMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 2/2009 i 3/2009 – ispr.) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim Zakonom propisuju se porezi koji se plaćaju na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), osim poreza na dohodak utvrđenog federalnim Zakonom o porezu na dohodak (“Službene novine F BiH”, broj: 10/08)...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021