ZAKON O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021