ZAKON O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2020 – prečišćen tekst i 41/2020) PRVI DIO – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuju se policijski poslovi u nadležnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), nadležnost, organizacija i rukovođenje Policijom Distrikta (u daljem tekstu: Policija),...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021