ZAKONO PARNIČNOM POSTUPKU(“Sl. novine FBiH”, br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015) Dio prvi OSNOVNE ODREDBE I – OSNOVNA NAČELA Član 1 Ovim zakonom se određuju pravila postupka na osnovu kojih općinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021