ZAKON O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 35/2004, 76/2009 i 20/2014) OPŠTE ODREDBE Član 1 Ciljevi 1. Ovim zakonom uspostavlja se akcionarsko/dioničarsko društvo za prenos električne energije “Elektroprenos Bosne i Hercegovine”, (u daljem tekstu: Kompanija) i definišu se njegove funkcije, ovlaštenja, upravljanje i vlasništvo. Kompanija će...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021