ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA (“Sl. glasnik RS”, br. 14/2000, 20/2000 – ispr. i 17/2005 – dr. zakon) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi pod kojima se mogu vršiti poslovi osiguranja, reosiguranja i drugi poslovi osiguranja imovine i lica, osnivanje organizacija za osiguranje, potrebna sredstva za rad organizacija za...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021