ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 9/2009) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se organizacija i način funkcionisanja organa i tijela uprave u Hercegovačkoneretvanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton) koji obuhvataju: položaj, ulogu, organizaciju, ovlaštenja i obaveze u vršenju upravnih, stručnih i drugih poslova, međusobne odnose organa...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021