ZAKON O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 2/2012 – prečišćen tekst, 41/2012, 8/2015, 13/2017 i 50/2020) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija) Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton),...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021