ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 87/2007 – ispr., 50/2010 i 66/2018) PRVI DEO OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA Važenje zakona Član 1 Po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organi uprave, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinca, pravnog lica...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021