ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA(“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989, “Sl. list RBiH”, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i “Sl. novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011) Dio prvi OSNOVI OBLIGACIONIH ODNOSA (OPŠTI DIO) GLAVA I. OSNOVNA NAČELA Cilj i sadržina zakona Član 1 (1) Radi stvaranja uslova za slobodan promet...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021