ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA (“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989 i “Sl. glasnik RS”, br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 – dr. zakon, 39/2003 i 74/2004) Deo prvi OSNOVI OBLIGACIONIH ODNOSA OPŠTI DEO Glava I OSNOVNA NAČELA Cilj i sadržina zakona Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021