ZAKON O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA PREMJERA I KORIŠĆENJE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA ZEMLJIŠTA (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2009) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način plaćanja naknada i način utvrđivanja visine naknada za vršenje usluga premjera i korišćenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta. Član 2 (1 ) Obveznik plaćanja naknade za...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021