ZAKON O KORIŠĆENjU AKADEMSKIH TITULA, STICANjU STRUČNIH I NAUČNIH ZVANjA (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 102/2010) Član 1 Ovom uredbom uređuju se korišćenje akademskih titula, sticanje stručnih, akademskih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i utvrđuje Lista stručnih, akademskih i naučnih zvanja. Član 2 (1) Lice koje završi dodiplomski studij prvog...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021