ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 4/2012 i 123/2020) Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se i uređuju osnovni elementi sistema komunalnih taksi, predmet taksene obaveze, obveznik plaćanja komunalne takse (u daljem tekstu: obveznik), kao i oslobađanja od plaćanja komunalne takse. Član 2 (1) Komunalne takse u skladu sa ovim zakonom posebnim aktom utvrđuje...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021