ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 11/2005, 7/2007, 8/2012, 14/2013 i 11/2020) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). Član...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021