ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 7/2010) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuju se: predmet, principi i obilježja javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP), modeli JPP-a, odobravanje projekata JPP-a i nadzor nad njihovom realizacijom, postupak odabira privatnog partnera i prava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021