ZAKON O GRADU DERVENTA   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa.   Član 2.   (1) Područje grada Derventa čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Derventa. (2) Sjedište Grada Derventa je u Derventi.   Član 3.   (1) Grad Derventa ima svojstvo pravnog lica. (2)...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021