ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2006, 38/2011 – odluka US i 40/2013 – dr. zakon) Čl. 1 – 43* (prestali da važe) Član 44 (1) Stupanjem na snagu ovog zakona, po sili zakona prestaje državno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom, a u...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021