ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik REPUBLIKE SRPSKE”, br. 68/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i način ostvarivanja elektroenergetske politike, uslovi i način obavljanja elektroenergetskih djelatnosti, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u sektoru električne energije, način funkcionisanja i razvoja tržišta električne energije, prava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021