ZAKON O EKSPROPRIJACIJI FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – odluka US i 34/2016) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa. Član 2 Eksproprijacija je oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnina....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021