ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021   Član 1.   U Zakonu o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17 i 112/19) poslije člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi: „Član 10a.   (1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021