ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se budžetski sistem Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), priprema, planiranje, način izrade, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet Republike), budžeta opština, gradova i fondova, zaduživanje i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021