ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2015) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom, oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata, advokatskih stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika i organizacija i rad Advokatske komore Republike Srpske (u daljem tekstu: Advokatska...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021