ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA SA TARIFOM ADMINISTRATIVNIH TAKSI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 2/2013, 12/2016 i 3/2020) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se način plaćanja administrativnih taksi (u daljem tekstu: taksa) za spise i radnje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, kao i pravnih lica koje imaju javna ovlaštenja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021