Troškovi parničnog postupka Član 320. stav 2. i član 324. stav 2. Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16);   Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. novine FBiH, broj: 22/04);   Advokatu pripada nagrada i za pristup na pripremno ročište...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021