Strano predstavništvo u BiH   Ukoliko namjeravati poslovati u BiH i sklapati ugovore sa domaćim i internacionalnim klijentima, forma Predstavništva stranog lica nije pogodan oblik za poslovanje, zbog ograničenja jer nema status pravnog lica. To znači da Predstavništvo ne može zaključivati ugovore u ime osnivača. Strano lice može osnovati Predstavništvo u BiH samo radi istraživanja...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021