STATUT BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 2/2010 – prečišćen tekst) GLAVA I OPĆE ODREDBE Član 1 Osnovni principi (1) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Distrikt”) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. (2) Ovlaštenja Distrikta po pitanju lokalne samouprave proizilaze...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021