Staka Gojković, sudija Vrhovni sud Republike Srpske   RAZUMLjIVO I POTPUNO OBRAZLOŽENjE PRESUDE – OBAVEZNI STANDARDI OBRAZLOŽENOG PRESUĐIVANjA   Pravo na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda uključuje i pravo na obrazloženu sudsku odluku. Naime, pored izričito predviđenih garancija fer postupka, pravo na pravično suđenje sadrži i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021