U praksi se veoma često pojavljuje potreba za određenom vrstom reorganizacijom privrednog društva. Reorganizacija može biti urađena na više načina. Jedno privredno društvo može promijeniti svoj oblik kao naprimjer društvo sa ograničenom odrgovornošću da se reorganizacijom u dioničko društvo. To se obično dešava nakon izvršenih privatizacija dioničkog drštva kada kupi to dioničko društvo u cilju...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021