Program Pravosudnog ispita FBiH – Krivično pravo (“Službene novine FBiH” 84/18) utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polaže pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita iz Krivičnog prava pred Komisijom za polaganje. Pismeni dio se polaže iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog, porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021